Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Същност, предназначение и характеристика на сметките


СЪЩНОСТ,ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА СМЕТКИТЕ

Системата на счетоводните сметките е начин за групиране, текущо отчитане,контролиране на състоянието на средствата и техните източници, движението и изменението им при осъществяване на различни стопански процеси.

За всяка група източник на средства се използва отделна сметка,в която се отразяват всички настъпили изменения в тази група.Състоянието на обекта се определя чрез аритмететични пресмятания, и името на сметката съвпада с името на отчитания обект. Счетоводните сметки са продължение на балансовото обобщаване в текущия отчетен процес,понеже те осиуряват информация за движенията и измененията на отчетните обекти при осъществяване на отделните стопански операции,а счетоводния баланс показва състоянието на отделните видове средства и източниците на средства към определен момент. При сметките за да може да се осигури информация за движението и изменението в отчетния обект, в тях трябва да бъде отразено началното им състояние – начално салдо.

ТЕМА 19...ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛУЧАВАНИ ЧРЕЗ СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ

Чрез счетоводните сметки се показват четири вида показатели –първо за величината на обекта в началото на периода.Второ за величината на всяко отделно увеличение и за общата сума на всички увеличения на обекта, в резултат на стопанските операции предизвикващи увеличение. Трето- за величината на всяко отделно намаление и за общата сума на всички увеличения на обекта, в резултат на стопанските операции предизвикващи намаление.И последно за величината на обекта в края на периода или към всеки желан момент.

ТЕМА 20...СТРОЕЖ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ.ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Графически сметката се построява под формата на таблица от 2 части. Лявата страна се нарича”дебит”,а дясната”кредит”. Според вида на сметката в едната страна се записват намаленията, в другата увеличенията. Във всяка от двете страни се отразяват противоположни изменения.Сметките биват:Активни-началното салдо е дебитно,там се отбелязват и увеличенията и Пасивни-началното салдо е кредитно.

Откриването на сметката е извършване на първото записване,което се нарича начално салдо. Водене на сметката представлява записване на измененията в отчитания обект под влияние на стопанските операции. Записвания в Д -дебитиране, а в К –кредитиране.

Оборот е сборът на сумата на стопанските операции, отразени по Дебита или Кредита. Различаваме кредитен и дебитен оборот.

Сборове-началното салдо плюс оборота

Остатък(салдо) -разликата между двата сбора.Сметките имат едностранна форма –графите за справочните данни са общи за Дебита и Кредита,а графите за сумите по Дебита и Кредита се разполагат една до друга; и двустранна форма – графите за справочните данни и за сумите са отделно за Дебита и Кредита

ТЕМА21...ОТРАЗЯВАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ ПО СМЕТКИТЕ.ПРИНЦИП НА ДВОЙНОТО ЗАПИСВАНЕ

Стопанските операци които предизвикват изменение и движение в отчетните обекти, засягат най-малко два обекта, тези изменения са в еднакъв размер,противоположни по характер-увеличения или намаления. Тези стопански операции могат да се групират в няколко групи- към първата група спадат стопански операции които предизвикват изменения само в средствата,към втората стопански операции,които предизвикват изменения в източниците на придобиване на средстава, към третата са операции които предизвикват изменения както в средставата на придобиване така и в източниците на формиране на средства по посоко намаляване , а последната група са стопански операции,които предизвикват изменение в средставата и в източниците на формирането им, но по посока увеличението им.Според тези групи се отразяват стопанските операции. Измененията, които настъпват в обектите вследствие операциите биват увеличение или намаление..За отчитането на средствата на предприятието, които се посочват в актива на баланса се откриват активни, респективно пасивни сметки. Всички увеличения на отчетния обект се записват в тази страна на сметката, където е записана началната сума, а всички намаления в противоположната страна.Чрез воденето на сметки получаваме информация началното салдо,крайното салдо и измененияра – увеличенията и намаленията на отчетния обект.Всяка стопанска операция засяга две счетоводни сметки,отразяването на операцията се извърщва винаги по дебита на едната, а на другата по кредита,отразяването по дебита и кредита винаги е една и съща сума.От това следва че принципа на двойното записване е счетоводен метод за отразяване на противоположните измененията в обектите на счетоводното отчитане ,които са предизвикани от стопанските операции се отразява двойно веднъж в дебита на една сметка и после в кредита на друга сметка, но със една и съща сума.


Материала е изпратен от: Мария Павлова
Изтегли материала