Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Същност, предназначение и роля на документирането и инвентаризирането като елементи на счетоводния метод. Счетоводни документи


Същност, предназначение и роля на документирането и инвентаризирането като елементи на счетоводния метод. Счетоводни документи. Форма, съдържание и изисквания. Видове документи. Документооборот – същност и организация.


Документирането


1. Същност на документирането

1.1. Документирането като елемент на счетоводния метод

Документирането е аналог на фактическата определеност на операциите и сделките т.е.. на определеността им по време и по място на възникване и протичане.

На икономическата дейност е присъща хронологическа последователност – всяка счетоводна операция, за да бъде счетоводно отразена, е необходимо, да бъде отграничена и измерена, индентифицирана и удостоверена т.е. тя трябва да бъде счетоводно документирана.

По съдържание документирането включва:

  • констатиране

  • количествено определяне

  • идентифициране

  • удостоверяване

  • описване

Счетоводните регламентации определят документирането като процес на информационно отразяване на съдържанието на операциите в/у хартиен, технически или др.носител. Това определение не дава израз на същността, а акцентира в/у формалната страна т.е. в/у начина, по които документирането протича в практиката


1.2. Практичеко приложение на документирането – като метод док. се прилага:

  • в момента на възникване на операцията – в този момент се отразяват първични данни, носещи инфо за по-нататъшната счет.обработка.

  • док. се прилага през целия едногодишен период или през отделни междинни периоди: създават се системи от данни и показатели, представляващи обработена хронологична или систематична, събрана чрез документирането първична инфо.


2. Счетоводни документи, форма, съдържание и изисквания, класификация

2.1. Счетоводни документи - те са средство за прилагане на документирането, те са носители на счетоводна инфо – първични или обработени данни и показатели. По своето естество счет. документи могат да са хартиени или електронни, технически носители. Върху тях се правят записи на данни, показатели и формулировки в буквен и цифрен израз.


2.2. Счетоводни документи по форма биват

  • първични – винаги са единични, това са документи, в които за пръв път се регистрира стоп. операция (фактура, ордер)

  • вторичнисбор от първични; това са документите, в които за втори път се регистрира стоп. операции. Това са вътрешни за предприятието документи. В тях се обобщават или се диференцират по опр. признак данни от първичните документи, съставени за еднородни стоп. операции. Целта е еднородните операции да бъдат отчетени в счетоводството еднократно. Първичните документи, на основата на които е направен вторичния се прилагат към него.


Материала е изпратен от: Ганчо Христов
Изтегли материала