Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Същност, предназначение, възникване и развитие на счетоводната отчетност


Същност, предназначение, възникване и

развитие на счетоводната отчетност.

1. Същност – счетоводството е научно изградена система за непрекъснато, цялостно, документално обосновано и взаимосвързано отразяване в стойност и със специална методология на дейността на всяко стопанско звено с цел осигуряване на необходимата отчетна информация за неговото ефективно управление.

2. Предназначение – с помощта на счетоводството се осигурява около ¾ от обема на отчетната и близо 2/3 от обема на цялата икономическа информация, необходима за управлението в отделните стопански звена. Това показва, че посредством тази система, се обхваща основната част от информацията. Която се движи по линията на обратната връзка и следователно, тя е един от важните компоненти на отчетната информационна система на всяко стопанско звено.

3. Възникване и развитие. – това е най-рано обособилият се клон в системата на стопанската отчетност – феодалната обществено-икономическа формация. Причината е била необходимостта от точна и всеобхватна информация за материалните, трудовите, финансовите ресурси на отделния собственик и начина по който се използват.Счетоводството е възникнало през ІХ в. в своя прост елементарен вид известен като “камериално счетоводство”. Малко по-късно (около ХІ в.) се ражда истинското счетоводство, което се гради на принципа на двойствеността при отразяването на стопанските операции. До наши дни то е достигнало с наименованието “двойно счетоводство”, “двойно записване” или “диплография”.На определен етап от развитието на счетоводната практика се оформя и счетоводната теория. Това става в ХV в. През 1458 италианският свещеник Бенедикт Котругли написва книгата “За търговията и за съвършените търгове” в която отделя специално внимание на счетоводната практика.

Що се отнася до България, счетоводството е пренасочено и използва по 2 канала: Дубровнишката и Цариградската школа. То води началото си още от 14-о столетие. Първата книга по счетоводство на български език е на братя Стоян и Христо Караминкови “Диплография или как се държат търговски книги”, публикувана в Цариград през 1850г.


2.Измерители използвани в счетоводството.

Измрителите в счетоводството са: натурални, трудови и стойностни. Натуралните се използват за отразяване на отчитаните обекти в натурално изражение в съответствие с техните физически свойства: брой, дължина, обем, мощност и т.н. Трудовите се използват за отчитане на вложения труд при производството на продукта или извършената услуга. Трудът е процес, протичащ във времето и неговото измерване е чрез продължителността на вложеното работно време в конкретната стопанска или друга общественополезна дейност (минути, часове, дни и т.н.). Стойностните или паричните измерители се използват за отразяване на отчитаните обекти в парично изражение според възприетата от съответната страна парична единица – лев, евро, долар и т.н.


3.Правно-нормативна уредба на счет-то в Б-я.

За счетоводството специфичната нормативна уредба включва Закон за счетоводството, Международни счетоводни стандарти (МСС), Национални стандарти за финансови отчети на малките и средни предприятия (НСФОМСП), Индивидуален сметкоплан на предприятието.

Предприятията могат да прилагат едностранна форма на счетоводство.

Законът за счетоводството регламентира организацията и методологията на строежа и функционирането на счетоводните системи, съставянето на финансовите отчети за имущественото и финансовото състояние на предприятието, както и реализираните резултати от неговата дейност.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала