Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Същност, съдържание, роля и значение на периодичните счетоводни отчети


Същност, съдържание, роля и значение на периодичните счетоводни отчети


От текущото счетоводно отчитане би могло да се извлича периодично информация за имущественото и финансово състояние и за протеклата до момента дейност. Съставят се:

1. Междинно

 • баланси – ежедневно, месечно, 3месечно

 • междинни отчети (междинни справки) за приходи и разходи – ако е необходимо да се преценява ефективността на дейността.

 • междинен отчет за печалбата

 • справки и извлечения + доклади за поставени задачи


2. В края на годината се съставя:

 • приключителен баланс – обикновено това е салдово оборотен баланс към 31 декември.
  Забележка: Преди изготвянето на салдово оборотния баланс като окончателен през месец декември, след като се проведе инвентаризиране и се установят резултатите от сравняване на фактическо състояние със счетоводно и съответно се направят необходимите счетоводни записвания се пристъпва към приемане на приключителния баланс.
  Защо е салдово оборотен, а не салдов? Защото на 31 декември приключва функционирането на системата от сметки. Салдово оборотния баланс е адекватен на всички сметки, участващи в текущото отчитане. Това има значение:

- за извличане на информацията във връзка с изготвяне на годишния финансов счетоводен отчет, който е публичен

- има значение за по-лесното откриване през новия счетоводен период на системата от счетоводни сметки. Ако е вероятно да настъпят промени, т.е. да са необходими нови сметки, те се проектират и въвеждат, ако някои отпаднат, те се изключват, но по принцип салдово оборотния баланс е надеждна основа за откриване на счетоводната система наново на 1 януари.


 • годишен баланс – в него информацията се сводира за отделните балансови статии въз основа на счетоводните регламентации – счетоводните стандарти.


 • отчет за приходи и разходи се търси разликата между реализираните през текущите 12 месеца приходи с разходите довели до тези приходи (реализирани разходи), независимо кога са направени. В този отчет за приходите и разходите се прилага този принцип за съпоставяне.


 • създава се отчет за движение (промените на собствения капитал)


 • отчет за паричните потоци – в отчета се има предвид всички приходи, действително получени пари и всички разходи, действително направени в пари, т.е. имот се превръща в парични потоци, вливащи се и изтичащи при осъществяване на дейността на предприятието. Сделките направени на кредит (покупко-продажба на кредит) не са свързани в момента с паричен поток, но те са свързани с реализация на приходи и осъществяване на разходи.

Например: показател “приходи от продажби” – общо 1000, при възприет принцип на начисляване включва 800 приход в брой и 200 на кредит. Все по-актуално става в управлението преценките да се базират в парични потоци, защото там няма възможност за манипулации и този отчет има особено значение в общия годишен финансов бюджет. Изготвянето на посочените отчети става въз основа на действащи регламентации (сега национални, после международни)


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала