Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Технически науки

Състав, строеж и структура на материалите


-обемна плътност- Определя се като маса на единица обем от материала в естествено състояние (с празнините и порите):

Р0 = m , kg/m3 ,

Ve

Където m е масата на пробата , kg;

Ve – обемът на пробата в естествено състояние , m3.

Обемната плътност не е постоянна величина. Големината й зависи от порестостта и влажността на материала.

Обемната плътност на насипните материали (пясък, чакъл, трошен камък и др.) се нарича още насипна обемна маса и представлява отношението на масата на зърнестия или прахообразния материал към целия заеман от него обем заедно с празнините между отделните зърна.


-специфична плътност(специфична маса)- Определя се като маса на единица обем от еднороден материал в абсолютно плътно състояние(без пори и празнини):

Рр= m , kg/m3

Vпл

Където m е маста на сухата проба, kg;

Vпл – обемът на пробата в абсолютно плътно състояние, m3

Специфичната плътност на всяко вещество е физична константа, която не може да бъде изменена, без да се промени неговият химичен състав или молекулна структура. В това се състои съществената разлика м/у специфичната и обемната плътност.


-обемно тегло- Изразява се с отношението на теглото на материала към обема му в естествено състояние (с пори, празнини и влага);

(А) γ0 = G = , N/m3 ,

Ve

Където γ0 – обемното тегло на материала , N/m3

G – теглото на материала , N

Ve – обемът на материала в естествено състояние, m3.

Теглото G на едно тяло е произведение на масата му m и земното ускорение g. Затова формула (А) може да се представи във вида

γ0 = G = m . g = pog .

Ve Ve


Обемното тегло се използва при определяне на собственото тегло на отделните конструктивни елементи (плочи, греди, колони, зидове и др.), както и на натоварването върху фундаментите и земната основа.


Структурни характеристики

-относителна плътност- Определя се с отношението на абсолютния обем на материала Vпл към обема му в естествено сестояние Ve като относителна величина или в %:

m

δ= Ve = pc =po ; δ = po . 100%

Vпл m pc pc

poХидрофизични свойства

-хигроскопичност- Свойството на материала да поема влага(водни пари) от въздуха, когато между влажността на материала и влагата във въздуха няма равновесие, се нарича хигроскопичност. Хигроскопични са например дървесината и гипсът.

-влажност- Изразява се с количеството вода, която се съдържа в капилярите, порите и по повърхността на материала в единица от неговата маса, респ. в единица от обема му:

Wm=m1 – m .100=B .100 ,%

m m -влажност по маса


Wv=m1 – m .100=B.100 ,%

Ve Ve -влажност по обем


Където m1 – масата на влажната проба, кг;

m – масата на изсушената проба, кг;

Ve - обемът на пробата в естествено състояние, m3.-водопопиваемост- Свойството на материала да поема и задържа в себе си вода, когато се намира във водна среда, се нарича водопопиваемост. Тя се определя с разликата между масата на пробата във водонапито състояние и масата й в абсолютно сухо състояние. Изразява се в проценти и се изчислява по формулите


Материала е изпратен от: Христо Методиев Илков
Изтегли материала