Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Технически науки

Състав, строеж и структура на материалите


-огнеупорност- Свойството на материалите да издържат продължително време на действието на високи температури, без да се топят, размекват или деформират. Спред степента си на огнеупорност материалите се делят на:

а) огнеупорни, които издържат на температури над 1600°С, например шамотни тухли, кварцитови огнеупорни тухли и др.

б) труднотопими, които издържат на температура 1350-1580°С.

в) леснотопими, които се размекват при температура, по-ниска от 1350°С.


Радиационна устойчивост и защитна способност

Способността на материала да запазва своята структура и физикомеханичните си свойства при действието на йонизиращи лъчения се нарича радиационна устойчивост.


2.2 Механични

Механичните свойства характеризират способността на материала да се съпротивлява на всякакъв вид външни въздействия , свързани с прилагането на сила.

Действието на товарите от собствено тегло и на полезните товари върху конструкциите се изразява чрез сили. Тези сили пораждат напрежения в материалите, от които са изпълнени конструкциите.

Частиците, които изграждат твърдия материал, се намират в равновесие поради действащите между тях сили на сцепление. Ако към пробно тяло се приложи външна опънна сила, нейното действие ще се разпредили върху всички 4астици на материала; материалът ще бъде в напрегнато състояние. Напрежението ще предизвика изменение на разстоянията между частиците – материалът се деформира (в посочение случай той се разтяга).

При увеличаване на действащата външна сила напреженията в материала нарастват и могат да превишат силата на сцепление между частиците, вследствие на което материалът се разрушава.


Якост

Най-голямото вътрешно напрежение, породено от максималното външно натоварване, което пробно тяло от материала може да понесе при стандартно изпитване, се нарича якост:

R=Fmax

А ,

Където R – якостта, Mpa;

Fmax – разрушаващата сила

A - площта на напречното сечение на пробното тяло преди изпитването


В зависимост от вида на натоварването за материала се определят якост на натиск, на опън, на огъване, на срязване и т.н. Това става чрез изпитване на стандартни пробни тела при лаборатирни условия. За целта се използват хидравлични преси или машини с друго действие.

Якостта на натиск Rн, съответно якостта на опън Rо, се изчислява по формулата

Rн (Rо) = Fmax MPa

A ,

Якост на огъване Ror е максималното напрежение, което е предизвикано от външно натоварване на огъване.


Деформационни свойства

-деформация- Изменението на размерите и формата на материалите при натоварване се нарича деформация. Ако след като се снеме товарът опитният образец от материала възстановява своите размери и форма, деформацията е еластична, а ако тои частично или напълно запазва новополучената форма след снемане на товара, деформацията е пластична.

-еластичност- Тя се определя като свойство на твърдото тяло да възстановява след снемане на товара първоначалната си форма и размери. Най-голямо напрежение, до което материалът е все още еластичен, се нарича граница на еластиността.


Материала е изпратен от: Христо Методиев Илков
Изтегли материала