Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Технически науки

Състав, строеж и структура на материалите


-пластичност- Свойството на твърдото тяло при натоварване да променя формата си, без в него да се появяват пукнатини, и да я запазва след снемане на товара се нарича пластичност.

-крехкост- Определя се като свойство на твърдото тяло при натоварване да се разрушава мигновено при незначителни деформации. Крехки са скалните материали, стъклото, чугунът, бетонът и т.н.

5. Естествени скални материали

Естествените скални материали се получават от скалите след механична обработка (раздробяване, разцепване, шлифоване, полиране и др.) , при която се запазват техните скални свойства.

Скалите представляват минерална маса с повече или по-малко постоянен състав. Те образуват самостоятелни геоложки части, които изграждат земната кора. Минералът е природно тяло, еднородно по химичен състав и физични свойства.

Формата, големината и взаимното разположение на съставните части на скалите (минерали и вулкански стъкла) определят тяхната структура(вътрешен строеж).

Текстурата на скалата определя характерния й външен вид облик. Тя се обуславя от пространственото разпределение и разположение на съставните минерални частици в скалата. Текстурата може да бъде:

-масивна (еднородна) – минералите, които изграждат скалата са разположени в безпорядък;

-флуидна- минералите са разположени в успоредни слоеве, които напомнят движението на огнената маса, и др.


Скалообразуващи минерали

В природата има повече от 2000 минерала, но в образуването на скалите участват само около 50 и те се наричат скалообразуващи. Пригодността на скалите за употреба в строителството до голяма степен зависи от химичния състав на скалообразуващите минерали и от техните физико-механичните свойства: плътност, твърдост, якост, дълготрайност, характерен лом, цвят, блясък и др.

В изграждането на магмените скали най-често участват следните минерали – кварц, фелдшпати (ортоклаз и плагиоклаз), слюди (мусковит и биотит), железно-магнезиеви минерали (авгит, амфибол, оливин) и др.

Основните минерали, от които са изградени утаените скали , са калцит, магнезит, доломит, гипс, анхидрит и др.6.Неорганични (минерални) свързващи вещества


Неорганичните свързващи вещества представляват прахообразни материали, които, забъркани с определено количество вода, преминават от пластично в твърдо състояние. Причината за втвърдяването са сложните физикохимични процеси, които протичат при взаимодействието на водата и свързващите вещества и които се означават с обобщеното наименование хидратация.

Неорганичните свързващи вещества в зависимост от водоустойчивостта на получения на тяхната основа каменоподобен материал се подразделя на две основни групи:


Материала е изпратен от: Христо Методиев Илков
Изтегли материала