stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-17 02:01:01 [path_image] => /ufiles/2/148/153941/tehnika-formi-i-organizaciq-na-schetovodstvoto-1-1.png [article_excerpt] => ТЕХНИКА, ФОРМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОСТВОТО 11.1 Счетоводни регистри Процесът на текущото счетоводно отчитане се сътои от два стадия, които са неразделно свързани помежду си, но същевременно са и ясно разграничени един от друг. Първият стадий е първичното отчитане – първичното въприемане, измерван [meta_keywords] => техника,форми,организация,счетовоството,счетоводни,регистри,процесът,текущото,счетоводно,отчитане [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153941 [title] => Техника, форми и организация на счетоводството [article_page] => 1 [article_html] =>

ТЕХНИКА, ФОРМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОСТВОТО


11.1 Счетоводни регистри


Процесът на текущото счетоводно отчитане се сътои от два стадия, които са неразделно свързани помежду си, но същевременно са и ясно разграничени един от друг. Първият стадий е първичното отчитане – първичното въприемане, измерване и регистране на отделните стопански операции и факти. Носители на получената в резултат на това първична информация са документите. Чрез тях обаче стопанските операции се отразяват поединично, несистемно, изолирани една от друга. На втори стадий – текущото счетоводно отчитане, се извършва обработка и систематизация на първичните данни и се получават необходимите вторични (производни) счетоводни показатели. Като носители на информация на този стадий на отчитането се използват специално устроени материални носители, наречени счетоводни регистри.

Счетоводните регистри представляват специално построени по форма материални книжни или технически (електромагнитни) носители на счетоводна икономическа информация. Те са предназначени за осъществяване на вторичната счетоводна регистрация на данните от документите в съответствие с изискванията и особеностите на счетоводните способи: система на сметките и двойно записване. Те служат предимно като материални средства за воденето на синтетичните и аналитичните сметки, за съставянето и регистрирането на счетоводните статии и т.н. Като такива те са едно от техническите средства за осъществяване на счетоводството. В тях отчетните показатели се представат в удобна и прегледна форма, което улеснява използването им при контрола и анализа на стопанската дейност. Те са средство за съхраняване на систематизираната счетоводна информация.

Всеки счетоводен регистър съдържа определени сведения за отчетните обекти, наречени реквизити.

Съвкупността от различните реквизити в даден счетоводен регистър образува неговото съдържание.

Начинът на разположението на реквизитите в даден регистър, разпределението на зоните, клетките и т.н., т.е. начинът на разграфяването на отделните регистри, дава представа за формата им. От тази гледна точка се прилагат главно три вида регистри: книги, картони (карти) и свободни листове или ведомости.

В зависимост от предназначението и съдържанието им при осъществянето на текущото счетоводно отчитане счетоводните регистри се подразделят на: хронологически, систематически и комбинирани регистри.

Хронологичните регистри са предназначени за извършване на хронологическото отчитане, на хронологическата регистрация на стопанските операции. Както вече знаем, хронологическото счетоводно отчитане се изразява в съставянето и последователното регистриране и номериране във времето на счетоводните статии за стопанските операции. За тази цел могат да се използват различни по форма и ред на завеждане регистри: дневници, мемориални ордери, операционни бележки, журнал-ордери и други. При съставянето на счетоводните статии във формата на отделни бланки (мемориални ордери, операционни бележки, справки и др.) такъв регистър е Регистрационният дневник, в който те се регистрират и номерират по реда на съставянето им. В регистрационния дневник в този случаи се получава и общата контролна сума на всички счетоводни статии за даден период. Тази сума се използва за сверяване с общия оборот от оборотната ведомост на синтетичните сметки, с цел да се провери дали всички съставени статии са били “разнесени”, т.е. отразени, в използваните при съставяне на счетоводната статия кореспондиращи сметки.

В съврементите условия на масово използване на компютрите за обработка на счетоводната информация най-удобна форма за хронологически записвания е Дневникът, който по съдържание, предназначение и форма не се различава от този, използван при ръчната счетоводна работа. Разликата е само в бързото му завеждане с помощта на компютрите.Мемориален ордер №

Да се запише за.......2005 г.


[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 4 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153941/tehnika-formi-i-organizaciq-na-schetovodstvoto-1-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153941/tehnika-formi-i-organizaciq-na-schetovodstvoto-1-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Павлова [user_id] => 10976 )