Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Техника, форми и организация на счетоводството


ТЕХНИКА, ФОРМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТОВъведение в учебната тема


Темата ТЕХНИКА, ФОРМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО запознава с практическата работа при функциониране на счетоводството на предприятието. След запознаване с въпросите от темата Вие ще можете: да познавате счетоводните регистри използвани в предприятието, да работите са някои счетоводни форми, да се научите на техниката на счетоводните записвания, да опознаете организацията на счетоводството, да научите за някои от функциите на главните счетоводители.

Темата съдържа следните четири въпроса:

1. Същност и значение на счетоводните регистри.

2. Класификация на счетоводните регистри.

3. Счетоводни форми.

4. Организация на счетоводството в предприятието.1. Същност и значение на счетоводните регистри


Данните необходими за осъществяване на счетоводната отчетност се набират по различен начин. Първичната информация се набира на т. нар. първични документи. Налага се данните за стопанската дейност в първичните документи по-нататък да бъдат систематизирани в една или друга форма, да се подредят по такъв начин, че да се получи стегната, но достатъчно подробна, точна, ясна и завършена информация. Същата следва в оптимална степен да задоволява ръководните и управленски органи. При това е необходимо да се съблюдава определена техника на счетоводните записвания, която се постига с помощта на т. нар. счетоводни регистри.

На практика счетоводните регистри са система от таблици с определена форма и съдържание. Те служат за извършване на опре­делена систематика на отчетните данни за получаване на опредени показатели. Счетоводните регистри са елемент на счетоводната техника. Те служат за документиране състоянието и измененията на отчетните обекти. В този смисъл те могат да се нарекат сборни, сводни счетоводни документи. Те са регистри попълнени с хронологично систематизирана информация.

Формата на регистрите се определя от съвкупността на реквизитите, разположението им в табличната графировка и срока за който се набират данните. В своето историческо развитие счетоводните регистри непрекъснато са се изменяли и усъвършенст­вали. Това е ставало с оглед подобряване отчитането на стопанската дейност.

Значението на счетоводните регистри за практиката е голямо. Основно то се изразява в:

1. Многобройните данни и документи се систематизират в сравнително малък брой регистри, където данните се представят в обобщен вид. Това води до подобряване качеството на информацията.

2. Дават възможност за получаване на необходимите отчетни и прогнозни показатели.

3. Счетоводните регистри се явяват техническа връзка между документацията й счетоводния баланс.

4. При съществуващите начини на отчитане на стопанските операции приложението на способите "счетоводни сметки и двойно записване", е невъзможен без използването на счетоводните регистри.

5. Счетоводните регистри дават възможност за съхранение на отчетните данни за дълъг период от време. Служат за решаване на правни въпроси. Данните в тях имат юридическа сила.

6. Счетоводните регистри дават възможност за бързо извършване на справки по данните, отразени в първичните документи.


2. Класификация на счетоводните регистри

Възможни са най-различни класификации. За нуждите на счетоводната теория и практика по-важни са:

Според използваните технически средства

А/ Регистри за ръчно записване

Б/ Регистри за машинно записване

Към регистрите за ръчно записване спадат: подвързани счетоводни книги, счетоводни картотеки и счетоводни регистратори.

Към регистрите за машинно записване могат да се причислят: магнитните ленти, магнитните дискове, магнитните барабани, дискети, CD устройства и други.

По външен вид, предназначение и начин на записване на данните - подвързани счетоводни книги, счетоводни картотеки и счетоводни регистратори.


Подвързаните счетоводни книги представляват трайно закрепени листове хартия, върху които са отпечатани необходимите за съответния счетоводен регистър реквизити. В тези книги всеки лист има свое място и пореден номер. В края книгата се прошнурова, подпечатва и подписва, има бележка за броя на листите и стра­ниците. Те служат за осъществяване на специален контрол по опазване на собствеността. При това положение е трудно да се подменят или изваждат определен брой листи, което е гаранция за достоверността на счетоводните записвания. Такива са книгите, за отчитане на паричните средства, книгата за приходите, инвентарната книга, книгата за акциите и други. Подвързаните счетовод­ни книги са удобни за ползване от малки предприятия. За голе­мите предприятия те са трудно приложими поради редица недостатъци:

1. Те са обемисти. Трябва да се запазват свободни стра­ници за бъдещи нужди, които не винаги се използват и остават празни листи.

2. Поради големия обем записванията са значително затруднени.

3. Неподвижността на листите не позволява да се извършва прегрупиране на същите с оглед получаване на нови данни.

4. Подвързаните счетоводни книги са по-скъпи.

5. Повредените листи не могат да се подменят.

6. Големите книги изискват специални условия за работа с тях.

7. При работа с книгите не може да се осъществи разделе­ние на труда.

8. Не позволяват механизация на труда.

9. Трудно се извършва копиране, трудно се правят справки от различи отдели на предприятието.

10. Намалява се производителността на труда на счетоводните работници, ограничава възможностите на счетоводната отчетност за отразяване н оптимален брой показатели.


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала