Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Техника и технология при двустранното счетоводство


Техника и технология при

двустранното счетоводство.


Счетоводната форма е понятие, свързано с технологията на отчетния период в отделното предприятие. Самата технология характеризира начините, методите и средствата за осъществяване на счетоводната дейност.

Следващата форма следва да се схваща като съвкупност от счетоводни регистри и технология на записванията па тях.

Всяка счетоводна форма се различава от останалите по няколко неща. Различен е най-вече броят и вида на използваните регистри. Обикновено счетоводни формират един основен и няколко допълнителни счетоводни регистри. В повечето случаи основният регистър определя и наименованието на счетоводната форма.

В зависимост от комбинацията м/у задължителните и допълнителните регистри, технологията на записванията по тях и времето на завеждане, в практиката са се използвали и се използват различни разновидности на няколко основни счетоводни форми.

 Книжни счетоводни форми – свързани са с използването на подвързани счетоводни регистри. Те са характерни за началния етап от развитието на счетоводството.

 Картотечните счетоводни форми – изграждат се предимно на база на картотеките и регистраторите. Те са свързани със значително нарастване на счетоводната работа и необходимостта от по-ясно разделение и специализация на счетоводния труд.

 Комбинирани счетоводни форми – обединяват хронологично и систематично счетоводно отчитане.

 Автоматизирани счетоводни форми – характеризират се с използване та съвременна електронно-изчислителна техника за обхващането, преобразуването, актуализирането и съхраняването на счетоводна информация. Понастоящем тя се реализира с помощта на готови програмни продукти.

Според начина на разграфяване, счетоводните регистри биват: едностранни, двустранни и многоколонни.

Независимо от голямото разнообразие на използваните в счетоводната практика регистри, тяхното значение в цялостната счетоводна дейност е голямо. То следва да се оценява в няколко направления:

 Чрез счетоводните регистри многобройните и разнообразни данни, регистрирани с помощта на документирането, се систематизират и отразяват в определени, сравнително малко на брой, отчетни показатели. благодарение на това ръководството на предприятието може много лесно и бързо да получи необходимата му информация за имущественото и финансовото състояние, а така също и за финансовият резултат от осъществената дейност.

 С помощта на счетоводните регистри се осъществява необходимата връзка м/у документирането и счетоводния баланс.

 Счетоводните регистри са източник на разнообразна и богата в съдържателно отношение счетоводната информация, която може да бъде съхранена, използвана и актуализирана продължително време. Потребители на тази информация са както ръководството на предприятието, така и неговите клиенти, партньори, кредитори, държавата, чрез своите институции (данъчна, социална и др.)
№22 Организация на отчетността при

двустранното счетоводство.


Материала е изпратен от: Кольо Димов
Изтегли материала