Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Техника на подоходно облагане на физическите лица


ТЕХНИКА НА ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Подоходно облагане на физическите лица. Подоходното облагане на физическите лица е важен елемент на пазарната икономика и основа на нарастващата роля на държавните финанси. Основание за подобно твърдение дава действуващата практика на акумулиране значителна част от индивидуалните доходи в държавните бюджети и използването им за удовлетворяване на основните обществени потребности.

Индивидуалното подоходно облагане е инструмент за обезпечаване на участието на индивидите във формиране приходите на държавата.

Индивидуален подоходен данък. Личния подоходен данък е парично плащане със задължителен характер, което физическите лица правят в държавния бюджет, в съответствие с доходите, които получават за определен период. Основен принцип на облагането е събирането на данъци при източника. Субекти на облагането са всички граждани, които живеят и получават доходи от търговски и промишлени дейности, селско стопанство, заплати, възнаграждения, нетърговски дейности, парични кредити, ценни книжа и други. В зависимост от начина на определяне на облагаемата основа, организацията на данъка върху физическите лица може да бъде подчинена на правилата на три системи: ? обща и смесена.

Местен данък върху физическите лица: Индивидуалния подоходен данък се използва и като форма за набиране на приходи и при местните бюджети. Най –широко приложение той намира в САЩ. Определянето на облагаемата основа и изчисляването на данъчното задължение се определя по различни начини. По принцип сумата на местния данък се приспада от сумата на федералния подоходен данък, т.е. местния данък е само допълнение на централния данък.

Данъци /вноски/ за социално осигуряване: Те са едни от солидните приходни пера в централните бюджети на развитите страни. Постъпленията от тях често надвишават приходите от индивидуалния подоходен данък.Обикновено вноските за подоходно облагане дават средно 30 % от общата сума на бюджетните приходи. В голяма част от страните, те се изчисляват пропорционално в зависимост от размера на общата максимална работна заплата.

Подоходно облагане на физическите лица в България. Основата на финансовото стабилизиране на общините са постъпленията от данъчното облагане доходите на гражданите. Данъците от населението са инструмент, чрез който държавата /в лицето на общините/ по финансов път разпределя и преразпределя доходите на гражданите, преди тяхното изразходване с цел да се създадат по-добри условия за развитие на териториалното производство, инфраструктурата и други.

Данък върху общия доход /ДОД/. С него се облагат всички физически лица, които получават доходи от дейности и професионални занимания в страната. Той е осигурявал около 90% от общата сума на приходите от населението.

Този данък се е прилагал до 01.01.1998 г.

ДОД е разпредял предимно работна заплата, но не е изключено да е разпределял и печалбата. С ДОД се облагали доходите на всички български граждани, придобити в страната или внесени от чужбина. Обект на облагане са били и доходите на чуждите граждани от източници придобити в страната.

Облагаемия доход се е получавал като разлика между сумата на всички приходоизточници и т.нар. необходимо присъщи разходи.

Облагаемия доход се е намалявал с определени от закона облекчения и се е увеличавал с определени от закона суми, следователно доходът, който е подлежал на облагане с ДОД се е получавал като от облагаемия доход се приспадат облекченията и се прибавят съответните суми.

Данък върху дохода на физическите лица. Новият Закон за облагане доходите на физическите лица / ЗОДФЛ/ е в сила от 01.01.1998 г. Той заменя действащия до тогава данък върху общия доход.


Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала