Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Техника на подоходно облагане на физическите лица


Последната актуализация на ЗОДФЛ – ДВ., бр.111/21.12.1999 г. / в сила от 01.01.2000 г. Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, доходите на предприятията на едноличните търговци /ЕТ/ и доходите на някой предприятия, които са юридически лица.Подлежи на облагане доходът, получен през данъчната година. Данъчно задължени по този закон са местните и чуждестранните физически лица и местните юридически лица, посочени в този закон. Данъчните субекти са задължени да регистрират и отчитат продажби на стоки и услуги чрез издаване на касова бележка от фискално устройство.

Местни физически лица са лицата, чието постоянно местоживеене е в България, или които пребивават в страната повече от 183 дни. Чуждестранни физически лица са всички физически лица, които не са местни.

Местните физически лица са данъчно задължени за доходи получени от източници в България и от чужбина. Предприятията – местни юридически лица, с годишен доход за предходната година до 75 000 лв. се облагат с окончателен годишен /патентен/ данък. Чуждестранните физически лица са данъчно задължени за доходи от източници в България.

Облагаеми доходи: Подлежат на облагане доходите произхождащи от:

 1. Трудови правоотношения

 2. Дейност като ЕТ

 3. Занаятчийска дейност

 4. Упражняване на свободна професия

 5. Извършване на услуги с личен труд

 6. Дейности в областта на селското, горското и водното стопанство

 7. Продажба и замяна на движимо и недвижимо имущество

 8. Продажба на акции, дялове и други

 9. Прехвърляне на предприятие на ЕТ

 10. Наем, рента и аренди

 11. Временно отстъпване на право по договор за лизинг, факторинг и др.

 12. Авторски и лицензионни възнаграждения

 13. Обезщетения за пропуснати ползи

 14. Лихви

 15. Възнаграждения за положен личен труд в дружества

 16. Дивиденти, доходи от дялово участие и тантиеми

 17. Премии и награди от спортни състезания

 18. Други доходи, които не са определени като необлагаеми или не са освободени от облагане по този закон

Необлагаеми доходи. Не подлежат на облагане:

 1. Доходите от продажба или замяна на апартамент, къщи или вила ако са били основно жилище на продавача не по – малко от три години.

 2. Сумите получени от задължителното пенсионно, здравно и социално осигуряване.

 3. Лихвите по влоговете и депозитите в ДСК, местни търговски банки, взаимоспомагателни каси и др.

 4. Обезщетения при средна и тежка телесна повреда, смърт или професионално заболяване, обезщетения по застраховки “живот” и др.

 5. Лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане.

 6. Паричните и не паричните доходи от социално подпомагане.

 7. Помощи получени от социални фондове и организации.


Материала е изпратен от: Nikola Yotov




Изтегли материала