Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Техника на подоходно облагане на физическите лица


Добавки,обезщетения и помощи за деца.

Стипендии.

Паричните суми и материалните награди от донори за предоставяне на биологични продукти и органи на човешкия организъм.

Печалби от Държавната лотария и Българският спортен тотализатор.

Не се смята за доход полученото при продажба или замяна на имущество,придобито по наследство, завет, дарение и на реституирано имущество, както и наследствата и даренията.

Общ годишен доход, облагаем доход и данъчна основа.

Общ годишен доход е сборът от всички парични и не парични доходи получени от физическите лица през данъчната година.

Облагаем доход е общия годишен доход след приспадане на :

необлагаемите по този закон доходи; освободените от облагане доходи по силата на друг закон; доходи от дейности, обложени с окончателен годишен /патентен / данък; обложени с еднократен данък доходи по реда на чл.40; данък по реда на ЗКПО.

Данъчна основа е облагаемият доход за съответната данъчна година, намален с разходите за дейността и предвидените в този закон вноски за облекчения.

Определяне на данъчната основа

I. При доходи от трудови правоотношения.

Облагаемият доход от трудови правоотношения включва всички награди в пари или натура от работодателя или за сметка на работодателя, получени от данъчно задължените лица за календарния месец

Не подлежат на облагане:

  1. Стойността на безплатната предпазна храна, противоотрови и лични предпазни средства.

  2. Стойността на специалното работно облекло, безплатното работно и униформено облекло.

  3. Командировъчните пари.

  4. Стойността на картите за пътуване от местоживеенето до местоработата, осигурени безплатно от работодателя.

  5. Социалните разходи за сметка на работодателя.

Данъчната основа се определя като облагаемия доход за календарния месец се намалява с вноските за социалните, здравните, пенсионните и другите осигуровки, които работникът е длъжен да прави за своя сметка.

Данъчната основа за данъчната година е сбор от месечните данъчни основи.

Доходи от стопанска дейност, включително селско и водно стопанство, и от други дейности по извън трудови правоотношения.

  1. Физически лица извършващи дейност като ЕТ, независимо дали са регистрирани по Търговския закон, формират данъчна основа според ЗКПО.

  2. Нотариусите и лицата, упражняващи частна медицинска практика избрали да се облагат по реда на този закон.

  3. Лицата упражняващи свободна професия и дейности по извън трудови правоотношения.

Данъчната основа за т.2 и т.3 се определя като облагаемият доход от съответната дейност се намалява с:

  1. Разходи за дейността в размер на:

а. 70% за отглеждане на животни и птици, пчеларство и бубарство.

б. 60% за горско и водно стопанство и за растениевъдство.

в. 50% за производство на декоративни храсти и цветя; за създаване на изобретения, произведения на науката, културата, изкуството.


Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала