Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Техника на подоходно облагане на физическите лица


г. 35% за занаятчийски дейности

д. 25% за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на предприятия и юридически лица с нестопанска цел.

  1. Вноски за социални, здравни пенсионни и други осигуровки, които

лицата задължително и доброволно правят за своя сметка.

  1. Облекченията за даренията в размер на 5% след намаленията по предходните две точки ( т.1 и т.2). Данъчното облекчение за даренията се ползва при условие, че дарението е в полза на : образователни и здравни заведения, които са на бюджетна издръжка; организации с благотворителни, социални здравни и др. цели; регистрираните в страната вероизповедания; общините и други. Когато дарението е в непарична форма, неговата стойност се определя въз основа на документите за придобиване на предмета на дарението на дарителя.

Доходи от продажба и замяна на движимо и недвижимо имущество.

Данъчната основа при продажба или замяна на движимо или недвижимо

имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.

Доходи от наем, рента и аренда

Данъчната основа за доходи от отдадено под наем движимо и недвижимо имущество, от аренда или от рента, се определя като облагаем доход и се намалява с 20% разходи, освен ако основният ремонт на имуществото или подобряване на качеството на земята е за сметка на ползвателя. Облагаемия доход се намалява с облекчение за дарение в размер на 5% след приспадане на признатите разходи – 20%.

Облагане с окончателен годишен /патентен/ данък

С окончателен годишен /патентен/ данък се облагат лицата, извършващи дейности посочени по –долу и с годишен оборот за предходната година до 75 000 лв. и не са регистрирани по смисъла на Закона за ДДС.

Дейностите облагани с патентен данък са: хотели и др. средства за настаняване; заведения за хранене и развлечения; търговия на дребно; платени паркинги; складове за търговия на едро; производители на : на хранителни стоки, на други стоки, дърводелски шивашки, кожарски, плетачни услуги, обущарски, шапкарски, бръснарски, фризьорски, машинописни, копирни, козметични услуги, поставяне на татуировки ( !), маникюр, педикюр, ……, компаньонки и компаньони (!!!), масажисти, гадатели, екстрасенси, фото услуги, заложни къщи, продажба на вестници; зали за компютърни игри и услуги, зали за Интернет услуги; игри с развлекателен или спортен характер; фитнес центрове и спортни зали; услуги с атрактивен характер и др.

Лицата заплащат данък за всяка от упражняваните дейности поотделно, освен ако физическото лице извършва с личен труд повече от един вид дейност. В този случай данъкът е дължим в размер на 50 % за всеки отделен вид дейност.

Изчисляване и удържане на данъка

Сумата на данъка за данъчната година се определя върху данъчната основа по определена таблица.

Авансови плащания и удържане на данъка.

Лицата, упражняващи свободна професия и други дейности по извън трудови правоотношения, лицата отдали движимо или недвижимо имущество под наем, рента или аренда, както и нотариусите и лицата, упражняващи частна медицинска практика, избрали реда за облагане по този закон в размер на 15%

Авансовия данък се внася върху брутния размер на получения доход с нормативни признати разходи по чл.22, след като облагаемият доход от всички източници превиши годишния необлагаем доход.


Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала