stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-03 06:50:12 [path_image] => /ufiles/2/148/153552/tehniki-za-analiz-i-ocenka-na-investicionnite-proekti-1.png [article_excerpt] => Техники за анализ и оценка на инвестиционните проекти І. Статични техники: 1. Срок на откупуване (изплащане) на инвестицията – _срокът на изплащане _е точният период от време, необходим за пълното възстановяване на първоначалните разходи от входящите оперативни парични потоци. При проекти с равни го [meta_keywords] => техники,анализ,оценка,инвестиционните,проекти,статични,техники,срок,откупуване,изплащане [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153552 [title] => Техники за анализ и оценка на инвестиционните проекти [article_page] => 1 [article_html] =>

Техники за анализ и оценка на инвестиционните проекти

І. Статични техники:1. Срок на откупуване (изплащане) на инвестицията срокът на изплащане е точният период от време, необходим за пълното възстановяване на първоначалните разходи от входящите оперативни парични потоци. При проекти с равни годишни парични потоци (анюитети) срокът на изплащане се намира като отношение между стойността на първоначалните разходи и анюитетния паричен поток.

( Срок в год.= I / CF ). При проекти с неравномерни годишни парични потоци последните се сумират последователно до покриването на първоначалните инвестиционни разходи.2. Средна норма на дохода нетните доходи от инвестицията се намират като разлика между приходите и разходите на проекта, в т.ч. и начислените данъци и амортизационни отчисления, за всяка отделна година. За да се намерят средногодишните доходи от проекта е необходимо получения нетен доход от инвестицията да се раздели на броя на годините. При линейна амортизация, по съкратения метод, средната отчетна стойност на инвестицията се намира като първоначалните разходи се разделят на две.Динамични техники:

1. Нетна настояща стойност (Net Present Value, NPV) Нетната настояща стойност се определя като разлика между сумата от настоящите стойности на паричните потоци и първоначалните разходи на инвестиционните проекти. Стъпки при калкулирането на NPV: определяне на сметната стойност (разходите) на проекта; калкулиране на сумата на очакваните годишни нетни парични потоци от проекта; идентификация и оценка на риска, съпровождащ капиталовите инвестиции; определяне нормата на дисконтиране; изчисляване на настоящата стойност на очакваните парични потоци (дисконтиране на паричните потоци); сравняване на настоящата стойност на бъдещите парични потоци с първоначалните инвестиционни разходи по проекта.

Адекватният дисконтов процент следва да отразява степента на поетия предприемачески риск, измерен чрез алтернативната норма на възвращаемост на инвестиционните проекти или алтернативната цена на капитала. Нормата на дисконтиране е еквивалентна на минималната изискуема норма на възвращаемост за разглежданите проекти, при която компанията запазва пазарната си стойност непроменена.

Критерият за избор на инвестиционен проект при прилагане на подхода “приемане - отхвърляне” е следният: при NPV > 0 проекта се приема, а при NPV < 0 се отхвърля.

Когато се избира между няколко алтернативни проекта с положителни NPV, най-високо се оценява този, при който е най-висока нетната настояща стойност.

В определени случаи съществуват изключения от това правило. Те се наблюдават при избор на проекти с различен срок на експлоатация. При наличието на несъпоставими експлоатационни характеристики на инвестиционните проекти, в допълнение към стандартния подход за калкулиране на NPV следва да се приложи техниката Анюитетна нетна настояща стойност (ANPV).

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153552/tehniki-za-analiz-i-ocenka-na-investicionnite-proekti-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153552/tehniki-za-analiz-i-ocenka-na-investicionnite-proekti-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Димитър Илиев [user_id] => 13655 )