Четв, 26- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Текущо хронологично и систематично счетоводно отчитане на стопанските операции


Текущо хронологично и систематично счетоводно отчитане на стопанските операции. Откриване, функциониране и приключване на счетоводната система.


Виж фигура. 9, 9а, 10, 11


Текущото счетоводно отчитане се постига чрез прилагане на следните елементи от счетоводния метод: счетоводно документиране, оценяване, двустепенно записване, сметките и системата от сметки.

Капиталово отделените балансови статии се превръщат в счетоводни сметки. Сч. Сметки със своето първоначално записване отразяват първоначалното състояние.

Извод: Всяка счетоводна сметка съдържа данни, показатели и тогава във всеки момент и в края на отчетния период може да се установи достигнатото състояние на обекта, за който е създадена сметка.


Образува се система от счетоводни сметки – “Главна книга”, счетоводните сметки, открити по този начин са главни, синтетични, и определят най-високата степен на синтетичност при текущото отчитане. Тази синтетичност е определена от балансови статии, които са синтетични показатели за отделните видове активи, СК и пасиви – активни (пасивни) счетоводни сметки.


Така Главната книга се запълва с Журнали за систематично, но вече аналитично отчитане на отделните обекти. Записванията в журнала са възможни само на база на предварително създадена информация, описваща отделните операции в тяхната хронологична последователност.

ССС като журнал за систематично отчитане се открива по данни от началния счет. баланс. Оборотите на сметките се формират въз основа на счетоводни статии, хронологически отразени в журнала за хронологично отчитане. Всяка статия описва една ограничена от другите стоп. операция, идентифицирана и удостоверена с всяко описание, двойно отразена. Счет. статии носят индивидуални индикатори в общ хронологически ред, в който съсъществуват хронологически зависимости позволяващи да се извличат данни и показатели. Индикаторите позволявт да не се губи системността на ССС.

Така се получава връзка м/у съдържанието на Журнала за хронологично отчитане и това на гл. книга, включително за журналите за аналитично отчитане.

Забележка: Записванията в журнала за хронологично отчитане и в гл. книга трябва да бъдат точни, необходимо е да се провери точността. Може да е пропуснато разнасянето на някоя от счетоводните статии.


В края на отчетния период трябва да се направи извлечение от гл. книга на нач. салда, дебитните и кредитните обороти и кр. салда.

Има връзка нач. салда с нач. баланс, което е резултат от откриването на нач. сметки в баланса; изразява се в равенство м/у сума А и сума П с едно извлечение от нач. салда на сметките в гл. книга, т.е. със сбора от деб. нач. салда и кр. нач. салда => получават се суми.

Прави се извлечение на оборотите, отделно на дебитните и кредитните. Трябва да се получат два равни сбора, които са резултат от дейността - носят инф-я за осчетоводените стоп. операции. Равенството се обуславя от двойното записване и по-точно от съответните балансови изменения, които не нарушават равенството. Оттук нататък двата равни сбора от оборотите на сметките в гл. книга по същество представляват баланс в движение или статичен баланс.

нач баланс + динамичен баланс (обороти по сметка) = статичен краен баланс


Материала е изпратен от: Tsvetana
Изтегли материала