Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Текущо счетоводно отчитане. Хронологически и систематически записвания. Синтетично и аналитично счетоводно отчитане


текущо счетоводно отчитане. Хронологически и систематически записвания. Синтетично и аналитично счетоводно отчитане

Процесът на счетоводно отчитане започва с първично регистриране на извършените стопански операции. След документирането им стопанските операции следва да бъдат регистрирани по време на тяхното извършване и групирани по икономически еднородни признаци. За целта се организира текущо счетоводно отчитане, което се осъществява посредством извършването на два вида записвания – хронологически и систематически. Хронологическите записвания определят облика на т.нар. хронологическо отчитане, а систематическите – на систематическите счетоводни записвания.

Хронологическото отчитане представлява хронологическо регистриране на разнородни стопански операции по реда на тяхното извършване. То се извършва посредством последователното номериране на съставените счетоводни статии. Статиите се съставят и номерират последователно във времето – по хронологичен ред на извършваните стопански операции и постъпилите в счетоводството документи Този вид счетоводна регистрация не позволява да се получат обобщени показатели за еднородните отчетни обекти. Чрез него може само да се осъществява контрол за пълното отразяване на всички операции в системата на сметките. Контролната му роля се състои в това, че посредством прилагането на способа на двойното записване общата сума на всички счетоводни статии за даден период (оборота) трябва да бъде равна поотделно на сбора от дебитните и кредитни обороти по счетоводните сметки. Хронологическото отчитане се осъществява в регистър, наречен Дневник или Журнал, който може да има следната форма:


Хронологически дневник

За месец........................

Статия№

Дата

Основаниеназаписването

Кореспондиращисметкисчетоводнистатии

Обороти

Дебит

Кредит

....

....

..............................................................................................

................................................................................................

.....

...............................................

..................................................

.....

Оборот за месеца
След хронологическата регистрация на стопанските операции, същите следва да намерят отражение в системата на счетоводните сметки. Това се осъществява посредством извършването на систематически записвания, чрез които извършените стопански операции намират отражение по счетоводните сметки. По този начин се извършва групиране на стопанските операции в зависимост от тяхната икономическа еднородност. Систематическите записвания се осъществяват в специални регистри, наречени главна книга, спомагателни книги картотеки и др., които могат да имат различна форма, големина и графировка в зависимост от възприетата организация на отчетния процес в предприятието. Записванията в тези регистри извършват или непосредствено от първичните счетоводни документи или след като предварително се систематизират в междинни регистри (контролни шахматни ведомости, журнал ордери и др.).


Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала