stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-17 09:02:42 [path_image] => /ufiles/2/147/153332/tekushto-schetovodno-otchitane-hronologicheski-i-sistematicheski-zapisvaniq-sintetichno-i-analitichno-schetovodno-otchitane-2.png [article_excerpt] => текущо счетоводно отчитане. Хронологически и систематически записвания. Синтетично и аналитично счетоводно отчитане Процесът на счетоводно отчитане започва с първично регистриране на извършените стопански операции. След документирането им стопанските операции следва да бъдат регистрирани по време на [meta_keywords] => текущо,счетоводно,отчитане,хронологически,систематически,записвания,синтетично,аналитично,счетоводно,отчитане [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153332 [title] => Текущо счетоводно отчитане. Хронологически и систематически записвания. Синтетично и аналитично счетоводно отчитане [article_page] => 2 [article_html] =>

Както вече беше посочено посредством систематическото отчитане, създаваната по счетоводен път информация за извършените стопански операции се систематизира и групира по икономически еднородни признаци. В зависимост от степента на това групиране от счетоводните сметки може да се получи максимално синтезирана (обобщена) и максимално детайлирана информация. Счетоводните сметки, посредством които се получава обобщена и синтезирана информация (само в стойностно изражение) за състоянието и измененията в отделните отчетни обекти се наричат синтетични сметки. Синтетични сметки са: Материали (чрез която се получават показатели за състоянието и измененията на всички материали в предприятието, Доставчици (чрез която се получава информация за задълженията към всички доставчици на предприятието), Разходи за основна дейност (чрез която се получава информация за всички извършени разходи за основната дейност на предприятието) и др.

Счетоводните сметки, чрез които може да се получи различна по степен на детайлизация информация, както в натурално, така и в стойностно изражение се наричат аналитични сметки, а записванията по тях систематическо аналитично отчитане. Посредством аналитичните сметки се отчитат отделни активи, пасиви и собствен капитал на предприятието. От тях може да се получи по-подробна информация за отделните отчетни обекти. Като такива могат да бъдат посочени:

а) към синтетичната сметка Материали – материал “Х”, материал “Y,” материал “Z” и др.,

б) към синтетичната сметка Стоки – стока “Х”, стока “Y”, стока “Z” и др.

в) към синтетичната сметка Доставчици - може да се организира аналитично отчитане по отделни видове доставчици на предприятието с оглед на това стопанското ръководство да има информация във всеки един желан момент какви задължения има към всеки един доставчик, например доставчик “Х”, доставчик “Y”, доставчик “Z” и др.

Между синтетичните и аналитични сметки съществува взаимна връзка. За нейното илюстриране ще си послужим със следния пример.

Към 01.03.200х г. туристическо предприятие “Дива” - ООД има задължения към доставчици на обща стойност 6 000 лв., от които към “Витоша” – ООД – 4 000 лв. и към “Албатрос “ – ЕАД – 2000 лв. През месец март 200х. г. в предприятието са извършени следните стопански операции:

1. На 04.03. 200х г. са изплатени със средства от разплащателната сметка задължения към доставчици на сума 2400 лв., от които към “Витоша” – ООД – 2000 лв. и към “Албатрос” – ЕАД – 400 лв., съгласно платежни нареждания.

2. На 07.03.2003 г. съгласно фактури са доставени стоки от доставчик “Витоша” – ООД на сума 1600 лв. и от “Албатрос” – ЕАД на стойност 600 лв.

3.На 16.03. 200х г. са изплатени със средства от отпусната банков заем задължения към “Витоша “– ООД - 1600 лв. и към “Албатрос” – ЕАД – 1200 лв.

4.На 20. 03. 200х г. са доставени стоки съгласно фактура от “Албатрос” – ЕАД на стойност – 1400 лв.

Иска се: 1) Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции, 2) Да се открие синтетична сметка Доставчици и аналитичните сметки към нея, 3) Сумите на отделните стопански операции да се отразят по синтетичните и аналитични сметки.

Дневник за хронологическите записвания

за месец март 200х г.


Статия№


Дата

Основаниеназаписванетоикореспондиращисметки

Обороти
Дебит

Кредит

1

04.03.

Дебит сметка Доставчици

Ан. С/ка “Витоша” – ООД - 2000

Ан. С/ка “Албатрос “ – ЕАД - 400

Креди т сметка Разплащателна сметка


240024002.

07.03

Дебит сметка Стоки

Кредит с/ка Доставчици

Ан. С/ка “Витоша” – ООД - 1600

Ан. С/ка “Албатрос “ –ЕАД - 600

2200


2200

3.

16.03

Дебит сметка Доставчици

Ан. С/ка “Витоша” – ООД – 1600

Ан. С/ка “Албатрос” – ООД 1200

Кредит сметка Получени заеми

2800


2800

4.

20.03.

Дебит сметка Стоки

Кредит сметка Доставчици

Ан. С/ка “Албатрос “ – ЕАД - 1400

14001400Оборот за месец март 200х г.

8800

8800


Синтетична сметка Доставчици


НС 6000

1) 2400

2) 2200

3) 2800

4) 1400

ДО 5200

КО 3600

ДС 5200

КС 6600


Крайно салдо 4400


Аналитична сметка “Албатрос “ - ЕАД

Дата

Статия№

Основание

Суми

ДебитКредит

Остатък

Месец

ДенДебит

КредитМарт

1

-----

Остатък (салдо)


2000

Кредит

2000

Март

4

1

Изплатени задължения

400


Кредит

1600

Март

7

2

Доставени стоки


600

Кредит

2200

Март

16

3

Изплатени задължения

1200


Кредит

1000

Март

20

4

Доставени стоки


1400

Кредит

2400
Оборот

1600

2000


Аналитична сметка “”Витоша” - ООД

Дата


Статия№

Основание

Суми

ДебитКредит

Остатък

Месец

ДенДебит

КредитМарт

1

...

Остатък (салдо)


4000

кредит

4000

Март

4

1

Изплатени задължения

2000


кредит

2000

Март

7

2

Доставени стоки


1600

кредит

3600

Март

16

3

Изплатени задължения

1600


кредит

2000
Оборот

3600

1600

От откритите счетоводни (синтетични и аналитични) сметки за задълженията към доставчиците се установяват следните равенства:

1. Сумата на началните салда по аналитичните сметки (2000+4000) е равна на началното салдо по синтетичната сметка Доставчици (6000).

2. Сумата на дебитния оборот по аналитичните сметки (1600+3600) е равна на дебитния оборот по синтетичната сметка Доставчици (5200)

3. Сумата на кредитния оборот по аналитичните сметки (2000+1600) е равна на кредитния оборот по синтетичната сметка Доставчици (3600).

4. Сумата на крайните салда по аналитичните сметки (2400+2200) е равна на крайното салдо по синтетичната сметка Доставчици (4400)

Счетоводството използва значителен брой синтетични и аналитични сметки, посредством които се набира информация по счетоводен път за състоянието и измененията, настъпили в отделните отчетни обекти в резултат на протичащите стопански операции. Необходимостта от осъществяване на междинно групиране на данните, получени от аналитичното отчитане с цел получаване на обобщена информация в рамките на дадена синтетична сметка, предопределя използването на подсметки. С тяхна помощ се получава обобщена информация за отделните обекти, отчитани в определена група аналитични сметки, обединени от подсметката. Следователно подсметките заемат междинно положение между синтетичните и аналитични сметки. Използването им не отменя необходимостта от организиране на аналитично отчитане. Независимо от наличието на подсметки за всеки конкретен обект на отчитане следва да се води отделна аналитична сметка. Например в туристическите предприятия към сметка Разходи за основна дейност могат да се водят следните подсметки: Разходи за дейност “Хранене,” Разходи за хотелиерска дейност, Разходи за автомобилен транспорт и др. Чрез подсметка Разходи за хранене се обобщават извършените разходи по отделни обекти (заведения за хранене), експлоатирани от предприятието. Чрез подсметка Разходи хотелиерска дейност се обобщават извършените разходи по отделни обекти – хотели, мотели, къмпинги и др. (например Хотел “Бор,” хотел “Зора,” мотел “Сезони,” къмпинг “Изгрев” и др.). Чрез подсметка Разходи за автомобилен транспорт се обобщават разходите по обслужването на отделните транспортни средства (например автобус “Мерцедес,” автобус Шкода” и др.).

Имайки предвид горепосоченото може да се обобщи, че в зависимост от степента на обобщаване на информацията счетоводните сметки се подразделят на :

  1. синтетични (главни) сметки, наричани още сметки от първи ред,

  2. подсметки (наричани още сметки от втори ред),

  3. аналитични сметки (наричани още сметки от трети ред).

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 2 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153332/tekushto-schetovodno-otchitane-hronologicheski-i-sistematicheski-zapisvaniq-sintetichno-i-analitichno-schetovodno-otchitane-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153332/tekushto-schetovodno-otchitane-hronologicheski-i-sistematicheski-zapisvaniq-sintetichno-i-analitichno-schetovodno-otchitane-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Иванова [user_id] => 6977 )