Неделя, 22- ри Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Теми по маркетинг 1. ИСТОРИЯ НА РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГА
 • БАРТЕРЕН ПЕРИОД

- натурално-стоково стопанство

- зараждане на стоково-парични отношения

-няма размяна, няма маркетинг, самозадов.

-върниква първият бартер, първични форми на търгуване, няма маркетинг


 • ПРОИЗВОДСТВЕН ПЕРИОД

- повишено търсене

- поява на търговски отдели и фирми

- производителите диктуват условията за размяна

-зараждане на стоково-паричните отнош., поява на ценообразуване и реклама

-Япония /1650 г/ - фамилията Мицуи открива първият универмаг с информация за потребителите, продажба с пробен период, връщане на стока и парите на клиента


 • ТЪРГОВСКИ ПЕРИОД

- динамично равновесие между търсене и предлагане

- плаха конкуренция

- търговските отдели – водещи

- поява на отдели за маркетинг и реклама

- средата на 19в. – Сайръс Кормик създава осн.инструменти на съвременния маркетинг /пазарни проучвания, ценова и сервизна политики/

- 1901 – 1930 – лекции по маркетинг първо в Мичиган, Калифорния, Илинойс, поява на отдели за пазарни проучвания


 • РАНЕН МАРКЕТИНГОВ ПЕРИОД

- повишено предлагане

- засилване на конкуренцията

- водеща роля на търговските отдели при формиране на фирмената стратегия

-1948 – излиза краткото определение за маркетинга

-1960 – излиза модел на маркетинга като четирите „Р” – цена, продукт, пласмент, насърчаване на продажбите

-1965 – излиза пълното определение


 • КЪСЕН МАРКЕТИНГОВ ПЕРИОД

- силно изявено предлагане

- производство, ориентирано към търсенето

- водеща роля на маркетинг-отделите при формиране на фирмената стратегия

- 1967 – статия в България /Св.Кръстев/

- 1972 – Ф.Котлър – макро и микромаркетинг, видове маркетинг /8/

- 1976 – Т. Хънт – признаване на маркетинга за наука за процесите на размяна.

- 1980-1990 г- разцвет в България


 • СОЦИАЛНО-ЕТИЧЕН МАРКЕТИНГ

- единство на интересите на потребителите, фирмите и обществото

- при поява на конфликт на интереси, социалната отговорност е приоритетна пред печалбата


- от 1986 до днес – Ралф Нейдър – последствията за потребителите и отговор-ността на маркетинга за резултатите от дейността на фирмите - /опасни стоки/. Поява на движението „консюмеризъм” за защита правата на потребителите, променя се философията на управлението като цяло.
 1. ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГАВ зависимост от степента на развитие на индустриалната революция се формират и етапите.


I. ПРОДУКТОВ МАРКЕТИНГ

 • Физическа дистрибуция на произведените стоки /в началото на ХХв. конкуренцията е все още твърде слаба, а търсенето – изключително високо/.

 • Движещият мотив на бизнеса е „повече производство+повече продажби= по-големи печалби”

II. ПРОДАЖБЕН МАРКЕТИНГдо средата на ХХ век

 • Засилване на конкуренцията – повече фирми произвеждат и продават на пазара нови стоки, а продажбите спадат.

 • Световна криза на свръхпроизводство /1924 – 30/. Предприемачите разбират, че не е важно само да произведеш, а да можеш да го продадеш. Акцентът пада върху акта на продажбата – умението да се привлече клиента, откъсвайки го от конкурента

 • Златен век на рекламата – техники за стимулиране на продажбите


III. КОМПЛЕКСНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ММслед 1950 г.

 • След ВСВ има промяна в световната икономика има голяма стагнация и водещите фирми са принудени да положат допълнителни усилия за привличане на клиенти. „Дж. Електрик” – маркетингът не е само продажбена функция, тя е част от системата на маркетинговия микс

 • Нийл Бордън – професор от Харвард: Маркетингът трябва да стои в началото на възпроизводствения процес, а не в неговия край – трябва да се проучи предварително, дали има потребителски интерес към даден продукт, преди да се инвестира


IV. МАРКЕТИНГ НА НИВО КАМПАНИЯ

 • След 1960 г., с развитието на НТП, пазарите се заливат с висококачествени стоки на достъпни цени. Отново предлагането изпреварва търсенето, като същевременно се появяват потребителски изисквания за качеството на продукта.

 • След 1970 г. в Япония се ражда идеята за тоталното качество – качество на продукта през целия срок на неговото ползване.

 • Мястото на продажба се превръща в околна пазарна среда, пласментът се обособява като отделна дейност, сервизът става неотменен маркетингов елемент, потребителят бива коронясан за цар, фирмите започват и следпродажбени проучвания на потребителските желания.

 • Елементи на модерния маркетинг /смесица от маркетингови дейности/ - МАРКЕТИНГОВ МИКС:

 • потребител

 • продукт

 • околна пазарна среда


Материала е изпратен от: Станка Русева
Изтегли материала