Вторник, 24- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Теми по маркетинг


цена

пласмент

сервиз

реклама

следпродажбена дейност

  1. СЪЩНОСТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА
  • Първи опит за създаване на фундаментално определение на маркетинга прави американският икономист А. Шоу /1915/ „философия на бизнеса”. По-късно това определение става нарицателно за маркетинга, показва го като система от функции, осигуряващи връзка между производство и потребление и стоящо в основата на всяко бизнес начинание. Счита се, че това е най-краткото и дълбоко съдържателно определение на маркетинга.


  • През 60-те г. на ХХв. повечето бизнес-школи считат, че маркетингът е предимно търговска функция и обръща внимание на разпределението и реализацията на стоките.


  • През 70-те г. на ХХв. се оформя виждането, че потребителят стои в основата на всички маркетингови дейности. В 1966 г. специалистът по маркетинг в САЩ – Т. Левит посочва:

Същността на маркетинговата концепция е, че работата на бизнеса е да създава и съхранява купувача.”


  • През 1977 г. той доразвива това определение:

Маркетингът не трябва да се отъждествява с продажбата на стоки. Ако функцията на търговската система е да убеди купувача да купи това, което е вече произведено, задачата на маркетинга е да достави на пазара онази стока, от която потребителят действително се нуждае”.


  • През 1980 г. Ф. Котлар „Маркетинг – мениджмънт” дава обобщена дефиниция на маркетинга, която е възприета от Международната асоциация по маркетинг като базова:

Маркетингът е социален процес, чрез който отделните индивиди и групи получават това, от което се нуждаят и което желаят чрез създаване и размяна на стоки и стойности с други такива”


  • Друг известен американски икономист – П. Друкър също вижда маркетинга като централно измерение на бизнеса:

Маркетингът е цялостният бизнес, видян през призмата на крайния резултат, от гледна точка на потребителя”.


  • Направените изследвания показват, че в зависимост от конкретните исторически и икономически условия, становищата на отделните автори за същността, състава и границите на маркетинга са се променяли. Причина за това многообразие от дефиниции е, че не се разграничават ясно двете значения на маркетинга:

- маркетингът като функция


Материала е изпратен от: Станка Русева
Изтегли материала