Неделя, 8- ми Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Теми по маркетинг


- маркетингът като философия, концепция, начин на управление на стоп. дейност


Показателно в това отношение е становището на американския професор М. Бейкър:

В качеството си на функция, маркетингът има значение като това на всяка друга дейност, свързана с финансовите и правни въпроси, работата на персонала, производството и доставката на суровини и др.


В качеството си на философия на бизнеса, маркетингът изисква фирмата да използва наличните си ресурси така, че по най-добрият начин да осигури достатъчна и дългосрочна печалба”.


Разликата в определението на понятието „маркетинг” произтича и от различния обхват на дейностите и продажбите, които се реализират от отделните фирми в областта на производството, пласмента, рекламата и т.н.



  • Теорията и практиката на развитите страни разграничава пасивният от активния маркетинг:

- пасивният маркетинг има основен принцип „Изучавай и се приспособявай към

търсенето”

- активният маркетинг има основен принцип „Управлявай търсенето



ИЗВОДИ:

1. Маркетингът се разглежда в почти всички дефиниции като:

Комплексна стопанска дейност и начин на виждане върху организацията и управлението на всички области на бизнеса, а не като конкретна функция, свързана непосредствено с реализацията на продукцията.


2. Не се разграничават средствата от целта на маркетинга в условията на пазарната икономика. Печалбата като краен мотив за стопанската дейност на фирмата се явява и крайната цел на маркетинга, което се признава в становищата на редица американски икономисти.


3. Дж. Бак посочва:

Целта на маркетинга е максимално потребление при минимална цена и получаването в резултат на това на максимална дългосрочна печалба.”


4. Подобна характеристика за целта на маркетинга има и Лайтън:

Маркетинг-концепцията започва с предположението, че целта на предприятието, основана върху инвестициите е да върне печалбата при него.


Съвременната теория дава следното определение:

Маркетингът е цялостна концепция за управление, която се изразява в постоянно търсене на най-доброто съотношение между стремежа на стопанската единица към постигането на печалба от една страна, и изискванията на потребителите – от друга страна”.


Това определение е единно цяло на два компонента:

1. Маркетингът е концепция, начин на виждане върху цялостния начин на управление

2. Център на управленската дейност е намирането на баланса между определено равнище на печалба и изискванията на потребителите.


Материала е изпратен от: Станка Русева




Изтегли материала