Неделя, 22- ри Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Теми по маркетинг


  1. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА РЕКЛАМА НА ИЗДЕЛИЯТА НА ФИРМАТА


ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА РЕКЛАМА


1.Формиране на рекламните цели – пример за фирма с ясно определени цели на рекламата може да бъде компанията „Албертсон”, занимаваща се с търговия на хранителни продукти. Най-важна цел на рекламната й политика е информирането на потребителите за себе си и преимуществата й над конкурентите


2.Определяне на отговорностите – кой ще отговаря за рекламата /собствено рекламно подразделение или външно рекламно агентство/. Препоръчително е използването на рекламни агентства като професионално ориентирани и подготвени звена.


3.Определяне бюджета за реклама – така се разпределят инвестициите по видове реклама и средства за реклама /радио, вестници/.


За определяне на обема на инвестициите за реклама се използват следните методи:

а/ традиционни методи:

  • В зависимост от възможностите на фирмата

  • Във вид на % от обема на продажбите

  • С отчитане практиката на конкуриращите фирми

  • Изхождайки от целите и задачите, стоящи пред фирмата


б/ съвременни методи

  • Модели, описващи изменението на стокооборота в зависимост от разхода за реклама

  • Модели на последователните взаимовръзки – величината на инвестициите за рекламна дейност се определя по пътя на проследяването на тяхното влияние върху някои променливи, които са съединителни звена между разходите за реклама и крайния оборот на фирмата, примерно в такава последователност:

- установява се размерът на пазарния дял, който фирмата си поставя като цел да завоюва

- установява се % на всички потенциални купувачи, които трябва да бъдат подложени на рекламното въздействие на фирмата относно конкретната стока

- установява се % на общата численост на всички потенциални купувачи, подложени на фактическото въздействие на рекламата, които следва да бъдат убедени да купят стоката на фирмата - /напр. 40 % от всички потенциални купувачи, които са видели рекламата и решат да станат постоянни купувачи/

- определя се какво количество единични актове на въздействие е необходимо, за да може да се появи желание за покупка на новия продукт, сред подложените на рекламно въздействие купувачи

- определя се обемът на рекламата, която е необходимо да се заплати – под 1-ца обем на рекламата се разбира единичният акт на въздействие върху 1 % от целевата аудитория

- разчет на необходимите парични средства за реклама, изхождайки от средната стойност за 1-ца реклама


  • Адаптивни модели – при тях се изхожда от предпоставката, че параметрите, определящи характера на зависимостта на оборота от инвестициите за реклама, не са стабилни и се изменят, затова е необходимо адаптирането им

  • Модели, отчитащи конкурентната борба – те са основани на предположението, че всяка от конкуриращите се фирми се стреми да извлече максимални изгоди от грешките на другия. Да се определи оптимален размер на разходите за реклама е сложно. Конкурентите например могат да не избързват с увеличаването им, докато това не направят другите, или ако оборотът на дадена фирма значително нараства, нейните конкуренти е възможно просто да понижат цената на своята стока вместо да инвестират в реклама. Важно е и да се реши ако се инвестира в реклама, за какво точно да бъде това – за разработка на нови текстове и форми на рекламно объщение, за привличане на нови средства за разпространение на рекламата или друго.


Материала е изпратен от: Станка Русева
Изтегли материала