Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Теоретични основи на данъците


Теоретични основи на данъците.

Еволюция, съвременни характеристики и елементи на данъка. Принципи на данъчното облагане. Начини на облагане и събиране на данъка. Видове данъци. Форми на отбягване и прехвърляне на данъци. Характеристика на съвременните данъчни системи. Данъчна система на Р България.През дългата си теория на съществуване данъците са претърпели значителна еволюция. Първоначално данъците се използват като извънредна и често наказателна форма за някои индивиди. Първоначалната форма на данъците са натуралните сборове. На този ранен стадий данъците са имали предимно фискално предназначение. По-късно с утвърждаване на държавната институция и нейните функции, данъците се превръщат във всеобщ инструмент, необходим за задоволяване на колективните потребности. Значително се обогатяват и целите на данъчното облагане. Данъците започват да се използват като инструмент на рационализиране на ресурсите, за подобряване структурата на стопанството и за постигане на по-голяма социална справедливост. Има много теории за възникването и утвърждаването на данъците като по-известни са:

  • Теорията за обмена, която определя възмездения характер на данъчното облагане

  • Теорията за данъка, като застрахователна премия, която разглежда данъка като плащане срещу възникването на някакъв риск

  • Класическата теория или еквивалента теория, според която държавата предоставя различни видове услуги, за които гражданите заплащат чрез данъците, резултат на което се утвърждава тезата за данъка като цена на правителствените услуги

  • Теорията за жертвата и теорията за колективните потребности. Двете теории съдържат идеята за принудителния характер на данъка като задължение произлизаща от самата същност на държавното устройство на обществото

  • Кейнсианската теория, според която данъците са главния лост за регулиране на икономиката и нейното развитие

  • Теория на монетаристите, съгласно която данъците, наред с други компоненти, въздействат на обществото като чрез тях се изземва излишното количество пари и се намалява действието на неблагоприятните фактори за развитието на икономиката

  • Теория на икономиката на предлагането , в съответствие с която намаляването на данъчното бреме води към бурно развитие на предприемаческата и инвестиционната дейност

Данъците са основния финансов инструмент чрез който държавата набира парични средства за покриване на своите разходи. Те са гръбнака на съвременната приходна система. Чрез различните данъци се преразпределя незначителна част от БВП. Ето защо данъците се и данъчната система има решаващо значение за възможностите на държавата да въздейства върху социално-икономическите процеси, следователно от тях зависи икономическата мощ на държавата, въпросите за социалнота справедливос и така нататък. Данъка е много сложна финансово-икономическа каетгория, която може да бъде характеризирана от различни гледни точки:

  • От правно-технолиогическа гледна точка данъка е принудителен паричен трансфер от стопанските субекти към държавата, като представител на публичната власт. Данъка е акт на публичната власт


Материала е изпратен от: Димитър Илиев
Изтегли материала