Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Теория на калкулирането (разходно счетоводство) (cost accounting)


Теория на калкулирането (разходно счетоводство) (cost accounting)

Определения и класификации в разходното счетоводство


Основното понятие използвано в теорията и практиката е разноски (costs). Разноските представляват стойностния израз на онези блага, които сте жертвали или сте готови да жертвате с цел получаването на други блага. Следва да се прави разлика между разноски и разходи. Докато разноските са чисто оценъчна категория, то разходите са времево-стойностна категория, тъй като за разходи се признават само онези разноски, които са създали приходи и могат да бъдат съпоставени с тях в рамките на един и същ период от време. Именно поради това различие докато разходите са понятие на финансовото счетоводство, разноските са понятие на управленското. Ако дадени разноски не могат да генерират приход в периода, през който са направени, те следва да бъдат третирани и записани като актив, т.е. като елемент на имуществото на предприятието. Напълно възможно е веднъж направени разноски да не носят никаква икономическа изгода и да не се очаква такава в обозримо бъдеще, това означава че тяхната полезност, т.е. икономическа стойност, клони към 0 и те следва да бъдат отразени като загуба.

Пример. Да допуснем, че ЕТ Силвестър Дочев е закупил (кеш, но без гаранция) 2 броя електрически трансформатори по 10000 лв. единия. Няколко дни след това той успява да продаде единия за 12000 лв. В края на седмицата при пускане в експлоатация на втория трансформатор същия изгаря без да останат годни за употреба или продажба отпадъци. Колко са разноските, разходите, приходите и резултата за седмицата на ЕТ Силвестър Дочев?

Разноски : 20 000 лв.

Приходи : 12 000 лв.

Разходи : 10 000 лв.

2 000 лв.

Загуба : 10 000 лв.

Резултат: - 8 000 лв.


Друго важно понятие на управленската отчетност е понятието себестойност. Себестойността представлява сумата на индивидуалните разноски, които даден икономически субект носи или склонен да понесе с цел реализиране на някаква цел или получаването на някаква икономическа изгода. Това дали пазара ще му признае тези направени разноски или не, не може да окаже влияние върху техния размер. Себестойността се установява чрез изчисление наречено калкулиране. С оглед прилагане на различните техники на управленска отчетност разноските се класифицират по следните критерии:

  1. От гледна точка на характера им на елементи на себестойността на новосъздадения продукт или услуга

  2. От гледна точка на поведението им спрямо равнището на дейност

  3. От гледна точка на връзката им с производствения процес

  4. По други управленски съображения


Материала е изпратен от: Маргарита Бангеева
Изтегли материала