Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Традиционни способи,използвани при ФСА


Традиционни способи,използвани при ФСА І. Групировки-Използуват се широко за подготовка на необходимата информация за анализ. Те позволяват от цялата съвкупност да се отделят най-характерните моменти, фактори или тенденции. В някои случаи се използуват общоприети групировки, които намират отражение в елементите на ГСО. Например групировката на разходите:разходи за дейността; финансови разходи; от ОПР извънредни разходи./В други случаи обаче е необходимо да се разработят и други групировки, съобразно нуждите на анализа. Това се отнася най-вече при консолидираните отчети. В зависимост от целите на анализа, групировките се подразделят на:1. Типологически – предназначени за разчленяване на цялата съвкупност от данни на еднокачествени групи. Например: групировката на разходите за работни заплати по категории персонал.2. Структурни – използуват се за изучаване на вътрешния строеж на определен обобщаващ показател. Например: персоналът може да се групира в зависимост от образованието, стажа, квалификацията и др.; структурата на произведената продукция може да се групира по видове и асортимент.

3. Аналитични – обхващат по същество типологичните и структурните и са предназначени за установяване на взаимовръзките, взаимозависимостите и взаимод-ето м/у изучаваните пок-ли. /Тези групировки се построяват от взаимно свързани пок-ли, като единият се разглежда като ф-р, а другият – като р-т от влиянието на ф-ра./Тр.да се има предвид, че взаимозависимостта и взаимовлиянието на факторния и резултативния признак за всеки конкр.случай могат да се изменят, т.е. веднъж единият фактор, а другият – резултат и обратно.

Обикновено групировките се оформят в таблица. Те могат да се построяват по един признак /прости групировки/ и по няколко признака /комбинирани/.ІІ. Детайлизация-Обикновено анализът започва с изучаването на общите показатели. Това обаче съвсем не е достатъчно, защото е необходимо да се разкрие характерът и величината на влиянието на факторите върху тези показатели. Освен това чрез обобщаващите показатели понякога се отразяват противоположни тенденции, които взаимно се погасяват и не се получава пълна представа за настъпилите изменения. Детайлизацията спомага за преодоляване на това затруднение. Тя може да се извърши по няколко признака:1. По съставни части – необходима е за установяване на структурата на стопанските процеси; за определяне ролята на отделни части при формиране на сложни показатели и при тяхното изменение. 2. По място на възникване на стопанското явление, цех, отдел, служба, работно място и др. е насочена към определяне значението и приноса на отделното звено на предприятието в обобщаващите резултати – за установяване на водещите и изоставащите участъци на производството и други. Прилагането на този способ позволява да се установи степента на участие на всяко звено във формирането на обобщаващия показател и степента на отговорност /определянето й/ и други.3. Детайлизация по време /по хронологически периоди – месеци, дни/ - позволява да се определи тенденцията в развитието, динамиката и ритмичността на стопанската дейност./Степента на детайлизация зависи от поставената задача на изследването, от наличието на достоверна информация, както и от възможностите за разчленяване на цялото на отделни съставни части. Важно при използуването на този способ е прилагането на принципа на постепенно разчленяване на обобщаващия показател.ІІІ.Средни величини-Средните величини се използуват за получаване на обобщена характеристика на отделен показател. В зависимост от поставените задачи се подразделят на две групи:прости средни, които са изчислени без да се вземат под внимание относителното тегло, характеризиращо значимостта на всеки елемент в общата съвкупност;средни претеглени – при тях е взето под внимание относителното тегло на анализираните елементи./В зависимост от характера на изучаваните явления се изчисляват: аритметични, хармонични, квадратични, геометрични и хронологични средни величини. При използуването им трябва да се отчита конкретното съдържание на показателите и да се осигури еднородност на показателите, за които се изчисляват средни величини. Например: изчисляване на средна себестойност на изделията, произвеждани чрез различни технологии няма икономически смисъл./Ако еднородните пок-ли имат вътр.различия, наред с общата средна е целесъобразно да се изучат детайлизираните средни по стр-рни групировки./ІV. Относителни величини-Относителните величини дават възм/ст да се разкрие качественото съдържание на абсолютните величини.При анализа най-често те се използуват във вид на проценти, коефициенти и индекси./Процентите се използуват за определяне степента на изпълнение на плановите задачи, структурата на изучаваните показатели, равнището на разходите и други. Като се има предвид, че абсолютното значение на всеки процент през отделните отчетни периоди значително се изменя е целесъобразно в повечето случаи процентите да се използуват в съчетание с абсолютните величини./Коефициентите отразяват математическо отношение на едно число към друго. Изчисляването им представлява просто аритметично действие, но интерпретацията на неговото значение е доста по-сложно. Коефициентът трябва да изразява значимо съотношение. Например: отношението на печалбата към нетния размер на приходите от печалба е ясно и разбираемо. Така полученият коефициент за рентабилност ще бъде значим: К=Печалба/НРПП на един лев приходи какъв е размерът на печалбата./Желателно е в числителя да се използува балансовата печалба. При използуване на счетоводната печалба в числителя /на брутната печалба/ - получава се друг показател – т.нар. продуктова листа, свързана с жизнения цикъл на продукта. /От друга страна, съотношението между разходите за външни услуги и краткосрочните инвестиции е незначимо, защото между тях не съществува никаква връзка./Коефициентите са инструмент за анализ, чрез които се дава възможност да се изяснят симптомите на важни проблеми в предприятието. Правилното интерпретиране на коефициентите могат да насочат анализатора към области, които трябва да се изследват по-задълбочено. Анализът на коефициентите може да разкрие условни тенденции, които не могат да бъдат разкрити, когато се разглеждат отделни компоненти на коефициента.V. Индекси-Индексите се използуват за изследване на динамиката на показателите. Различават се базисни и верижни индекси.


Материала е изпратен от: Tsvetana
Изтегли материала