Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Туризъм

Туризмът в България


-Туризмът е силно зависим от природните фактори както при локализиране на туристическите съоръжения, така и при тяхната експлоатация. При това от значение са някои специфични особености на природната среда /например атрактивност на пейзажа/

-Туризмът се отличава със специфично използване на ресурсите. Той комерсиализира обекти и явления, които по принцип не се оползотворяват от други стопански дейности /плажове, планински върхове, архитектурни паметници и пр./

-Възможностите за бърза реакция на промените в търсенето са ограничени;

-Множественост на субектите на развитието, комплементарност и синергетични ефекти. Туристите ползват разнообразни услуги, които се предоставят от множество предприятия и организации. Между тези услуги и предприятията, които ги предлагат, съществуват отношения на комплементарност /допълване/ и положителни и отрицателни синергетични ефекти /напр. лошото качество на услугите в една област влияе негативно върху задоволеността от продукта като цяло, за което другите “производители” нямат вина/;

-Силно влияние на имиджа върху потребителските решения за туристическите пътувания;

-Повишен икономически риск. Независимо от позитивните глобални тенденции в развитието на туризма на по-ниските териториални равнища са възможни значителни колебания в туристическите потоци. Това се обяснява преди всичко със силно изразените субституционни ефекти в туристическото търсене /замяна на един вид пътувания с друг, на една дестинация с друга и т.н./, обусловени от икономически /съотношение доходи – цени на туристическите услуги/ и от други фактори /например мода, тероризъм, политическа нестабилност и други/;

Аргументите в полза на туристическото развитие са свързани изключително с неговите позитивни влияния.

-Икономически – увеличаване на стопанския оборот, валутните приходи, работните места, данъчните приходи и доходите на населението, разнообразяване на икономическата структура и стимулиране на други отрасли, развитие на инфраструктурата, създаване на алтернативи за икономическо развитие на страни и райони, които не разполагат с други възможности, намаляване на регионалните диспропорции и други. Като пример за икономическото значение на туризма за България може да се посочи, че през 1992г. Той е осигурил над 0,5 млрд. Долара валутни приходи, на него се падат около 4% от брутния национален продукт, в туристическото обслужване са заети между 3 и 5 % от работещи като през последните години не се наблюдава намаление на заетостта.

-Социални – задоволяване потребностите от отдих, профилактика, повишаване на културата и пр., повишаване на работоспособността и качеството на живота на населението, запазване на културните ценности, обичаите, занаятите, контакти с други култури и други.

-Екологични – опазване на природата с оглед на туристическото използване, разширяване на защитените територии, повишаване на екологичното съзнание и др.


Материала е изпратен от: GANA
Изтегли материала