Сряда, 20- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Туризъм

Туризмът в България


-Пространствени – развитие на централни функции на селищата във връзка с туристическото обслужване, засилване на връзките между централни и периферни райони, повишаване ефективността на използване на пространствените ресурси и др.

Наред с това туризмът има и негативни влияния в различни области. Неговото развитие често с икономически желано, но може да бъде екологично и социално опасно, а в много случаи да води и до негативни икономически ефекти /повишена зависимост от развитието в страните – източници на туристически потоци, формиране на туристическа “монокултура” и конкуриране на други отрасли и дейности, повишени разходи за развитие на инфраструктурата, повишаване на цените на потребителските стоки и други/. Това изисква ясна оценка на “цената”, която трябва да се плати за получаване на икономическите и други изгоди от туризма, и поставя повишени изисквания към туристическата политика, чиято основан функция е да повиши положителните и да минимизира негативните влияния.

Развитието на туризма в дадена страна, район или селище се определя от множество фактори. Голяма част от тях са извън туристическия отрасъл и само в ограничена степен могат да се контролират и регулират от него. От друга страна, развитието на туризма в дадена туристическа страна или район зависи не само от техните условия, но и от условията в страните и районите на формиране на туристическото търсене, както и в конкурентните туристически страни и райони.

Особено голямо значение за съвременното развитие на туризма в България имат следните фактори:

-политически – промените в Източна Европа и в България, политическата ситуация в Балканския регион, засилването на процесите на интеграция в Европейската общност и други.

-икономически – спадът в икономическото развитие на България, отразяващ се върху жизненото равнище и възможностите за обслужване на туристическия отрасъл, сходната икономическа ситуация на повечето от традиционните пазари на българския туризъм, въвеждането на редица позари елементи в икономиката, процесите на смяна на собствеността, динамика на цените и на валутните курсове и други.;

-социално-психологически – стремежът за пътуване от страните от Източна Европа /включително и от България/ към западни страни, престижния характер на туристическите пътувания и особено ограничената, негативна или едностранчива представата за България на външните пазари в различни аспекти;

-демографски – брой и структура на населението като фактори за големината и структурата на туристическото търсене и като фактори за броя и качеството на заетите в туристическото обслужване;

-състояние на общата инфраструктура и особено на транспортната;


Материала е изпратен от: GANA
Изтегли материала