Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Туризъм

Туризмът в България


-досегашно развитие на туризма и отдиха, което, от една страна, е фактор за формиране на опит у заетите в отрасъла и на туристически навици у населението, а от друга, създава определена инерционност в развитието.

Централно място сред факторите за развитие на туризма в дадена страна или район заемат туристическите ресурси и туристико-географското и положение поради изключителното им значение.

Положението на България спрямо страните, генериращи големи туристически потоци, е относително благоприятно. Макар и разположена в югоизточната периферия на континента България е европейска страна и е сравнително близо до страните на Западна Европа,. Все пак тя не е достатъчно близо до тях, за да бъде обект на масови, включително и краткотрайни пътувания, нито е достатъчно отдалечена, за да може да се смята за екзотична. Особено важно е, че България попада извън т. нар. “автомобилна дистанция” /еднодневно пътуване с автомобил – 800-1000 км/, което обуславя доминиращо значение на чартърния въздушен транспорт и паушалния туризъм от тези страни /пътувания с обща цена, организирани от туроператор/;

Кръстопътното транспортно-географско положение на България е съществен фактор за развитието на транзитния туризъм, чиито възможности не се използват пълноценно поради състоянието на транспортната инфраструктура и съвременната политическа ситуация в страните от бивша Югославия

Поради голямото значение на фактора “сигурност” при туристическите пътувания политико-географското положение на България като балканска страна е относително неблагоприятно поради продължителната нестабилност в района, рязкото изострена след разпадането на Югославия.

От гледна точка на вътрешния туризъм и разпределението на туристическите потоци в страната съществени фактори са размерът и конфигурацията на нейната територия в съчетание с разпределението на вътрешното търсене и главните входни пунктове на международния туризъм определят три относително обособени района на формиране на вътрешното туристическо търсене – Средна Западна България, Централна България и Черноморско крайбрежие.

Туристически ресурси

В зависимост от техния произход и закономерности на развитие туристическите ресурси се разделят на две големи групи – природни и антропогенни. Поради изискванията на туризма и отдиха за значителни площи и ролята на пространството като един от основните неувеличими и невъзобновими ресурси специално внимание заслужават и т.нар. териториални ресурси, които определят количествените аспекти на туристическия потенциал.

Природните условия и ресурси на отдиха и туризма се отличават със специфично проявление в основните типове природни комплекси – Черноморско крайбрежие, планински, равнинни и хълмисти зами.


Материала е изпратен от: GANA
Изтегли материала