Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Търговски банки. Банката като предприятие. Видове търговски банки. Активни и пасивни банкови операции.Банково посредничество


Търговски банки. Банката като предприятие. Видове търговски банки. Активни и пасивни банкови операции.Банково посредничество.

Банките са предприятия, които осъществяват парично, платежно, кредитно и капиталово посредничество между своите клиенти. Те търгуват с паричен капитал. Банките купуват и продават правото за ползване на чужд капитал и лихвеният процент е цената на това право. Специфична структура на активите – високо рискови предприятия.

Активни банкови операции – различни начини и форми за използване на банковия капитал за получаване на доходи.

Пасивни банкови операции. –формирането на собствения капитал на банката и мобилизирането на чужд, временно привлечен капитал.

Баланс на търговска банка

Активи

1. Касова наличност и приравнени кам нея средства:

- касова наличност;

- депозити по сметки в други банки и в ЦБ;

- минимални задължителни резерви в ЦБ;

- платежни документи на инкасо

2. Ценни книжа

- на Централната банка

- на правителството

- на нефинансови институции

- други

3. Покупка на ценни книжа с цел последваща продажба

4. Заеми.

- краткосрочни

- средносрочни

- дългосрочни

5. Финансиране на лизингови операции

6. Вземания по акцепт.

7.Дълготрайни материални активи.- сгради, оборудване и други

8. Разходи за бъдещи периоди.

9. Загуба от отчетния период.

Сума на актива

Пасиви и собствен капитал

1. Собствен капитал.

а/ Първичен /основен/ капитал

- акционерен капитал

- фонд “Резервен”

- резерви с общо предназначение

б/ Допълнителни капиталови резерви

- неразпределена печалба

- резерви от преоценка на активите

- капиталово – дългови /хибридни/ инструменти

- подчинен срочен дълг

- резерви със специално предназначение.

2. Задължителни специални резерви /законови провизии/.

3.Привлечени средства:

- депозити на нефинансови предприятия

- депозити на граждани


Материала е изпратен от: Кольо Любомиров
Изтегли материала