Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Търсене и предлагане на пари


Търсене и предлагане на пари.


Търсенето на пари има следните основни проявления: 1./Търсене на пари за осъществяване на плащания по сделки; 2./Търсене на пари за натрупване на активи; 3./ Гаранционно търсене на пари; 4./Спекулативно търсене на пари.

М/у търсенето на пари и лихвения % съществува обратно пропорционална зависимост: при увеличаване на лихвения % паричното търсене намалява и обратно: при намаляване на лихвения %, търсенето се увеличава. Основните причини за търсенето на пари са: а/осъществяването н

а стоковата реализация;

Б/формиране на активи на икономическите субекти. Необходимо е да се прави реализация м/у: “активни” пари /пари за обезпечаване на сделки и транзакции/ и “пасивни” пари /парична наличност неучастваща в сделки и транзакции/.

Търсенето на пари за обезпечаване на сделките зависи от: а/величината на брутния национален продукт (Q) и б/ равнището на цените (Р).

М =f(Y)

Y=Q*р- M=f(Q*р)

М-количествота пари необходими за обезпечаванетона сделките.

Y-брутен национален продукт в текущи цени.

Или: нуждата от пари за

обезпечаване на сделките е растяща функция на произведените количества стоки и на равнището на цените.

Търсенето на пасивни пари има 2 основни мотива: Търсенето на пари предназначени за диверсифициране на богатството – този мотив има за цел да разпредели дадено спестяване м/у парите и ценните книжа.

При несигурност за бъдещото развитие на пазарния лихв% на пазара на ЦК притежаването на спестявания под формата на ЦК от една страна носи доход, но от друга е свързано с опр.риск.

Поради това субектите са пред избор едновременно

да получат доход и да избегнат рисковете. Нараств. На предл. на пари предизвиква :а/Нараств. На реалната ст/ст на паричните наличности; б/Пониж. На лихв%.

2. Търсене на пари със спекулативна цел – появяват се при очакване

на промени в лихвеното равнище. Ако се предвижда понижаване на лихвения %, тогава може да се очаква нарастване на ст-ста на ц.к. В този случай икономическите субекти имат нагласата да купуват цени книжа,

за да реализират печалба от капитала. И обратно: при повишаване на лихвения % и намаляване на ст-ста на ц.к. икономическите субекти са подтиквани да купуватц.к., за да избегнат загубата от капитал. Когато текущия лихвен % е > от прогнозния, икономическите субекти се стремят да притежават повече ц.к. и обратно: когато лихвения % е < от прогнозния, те се стремят да получават повече пари.

Сумата на активните и пасивните парични наличности представлява общото търсене на пари (Dм). Или: Dм=М1+М2=f(У.Uy) +(I,r,U1), където: М1-търсенето на активни пари; М2-търсене на пасивни пари; У-брутен националин продукт в текущи цени;U-несигурност на бъдещите приходи и р-ди; I-текущия лихвен %; r-прогнозирания лихвин %; U-несигурност на бъдещата ст-ст на лихвения %

Ликвидността на икономиката като цяло се определя от съвкупността на ликвидните активи, които нефинансовите икономически субекти притежават в даден момент. Тя обхваща паричната маса и ликвидното спестяване.Степента на ликвидност зависи от отношението м/у времето на превръщане (на даден актив ) в пари и величината на получаваните с/у него пари.


Материала е изпратен от: Тодор Иванов
Изтегли материала