Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Търсене и предлагане на парите


ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАРИТЕ

По общ принцип търсенето на пари е свързано с желанието на икономическите субекти /фирми, домакинства и др./ да разполагат с пари и да ги задържат при себе си. Търсенето на пари има следните проявления:

  • търсене на пари за осъществяване на плащания по сделки;

  • търсене на пари за натрупване на активи;

  • гаранционно /предпазно/ търсене на пари;

  • спекулативно търсене на пари.

Между търсенето на пари и лихвен процент – съществува обратна зависимост. Съвкупното търсене на пари се намалява в съответствие с нарастването на лихвения процент и обратно.

Съществува макар и условна размяна между:

  • “активни” пари /пари за обезпечаване на сделки и транзакции/. Участват във формирането на националния доход.

  • “пасивни” пари /парична наличност, неучастваща в сделки и транзакции/. Не водят пряко до формиране на национален доход.

Търсене на пари за сделки и транзакиции /активни пари/.

Изразяването на паричната наличност във времето дава възможност за условно разграничаване между двата вида пари /активни и пасивни/. Развитието на паричната наличност е функция на времето. Ако представим това графически – начупена линия. Връхните точки отговарят на прихода, а наклонените отсечки на интервалите, през които постепенно се разходват.

Получаване

на приход -------------------------------- спекулативни пари

-------------------------------

--------------------------------- средна величина на активните пари

пасивни пари


период

“Пасивните” пари са тази част от паричните наличности, която икономическия субект няма нужда да разходва при осъществяване на обичайните си сделки. Те формират неговата ----- парична наличност. От схемата се вижда, че “активните пари” формират средната величина на променливата част на паричните наличности. Поради това оценката на търсенето на пари за осъществяване на сделки е свързано с разкриване на факорите, които определят този среден обем на “активните” пари.


Фактори:

  1. Големината на БНП, изразен в текущи цени (Y) честотата, с която пазарния запас се получава като доход (V)

Mt – наличните пари, необходими за обезпечаване на сделките


Mt = Y

V

За кратък период формира V е стабилен и не се променя. Тогава търсенето на пари ще зависи от:

Величината на БВП (в текущи цени), т.е. ------(производството) (Q)

Равнището на цените (Р) , следователно търсенето на пари ще бъде Mt= f(Y), но Y= Q*P

т. е. Mt = f(Q*P)

Или нуждата от пари за обезпечаване на сделките е растяща ------ на произведените количества стоки и на равнището на цените.


Материала е изпратен от: Росица Димова
Изтегли материала