stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-15 11:49:30 [path_image] => [article_excerpt] => УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Държавният зрелостен изпит (матурата) по биология и здравно образование се провежда на едно равнище. Изпитът не е задължителен за всички и всеки зрелостник по свое желание може да положи изпита в зависимост от само [meta_keywords] => ържвният,релостен,иология,дравно,ование,провеж,дълен,всички,всеки,релостник [cat] => Биология [cat_id] => 12 [scat] => 0 [art_id] => 13071 [title] => УЧЕБНО ИЗПИТНА ПРОГРАМА [article_page] => 1 [article_html] =>

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА

ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Държавният зрелостен изпит (матурата) по биология и здравно образование се провежда на едно равнище. Изпитът не е задължителен за всички и всеки зрелостник по свое желание може да положи изпита в зависимост от самооценката си за качеството на подготовката по предмета и бъдещата си професионална реализация, свързана с продължаване на образованието. В много висши училища (напр. Софийски университет, Пловдивски университет, Шуменски университет, Тракийски университет, Висш селскостопански институт, Висш лесотехнически университет, Медицинските университети и Медицинските колежи) успешното обучение на студентите до голяма степен зависи от качеството на биологичните им знания и умения, придобити в курса на обучение по биология в средното училище. Тези висши училища провеждат приемни изпити по биология. Полагането на матура по биология с външно оценяване е добра възможност както за зрелостниците, така и за висшите училища. Зрелостниците получават реална представа за знанията и уменията си, а висшите училища за подготовката на кандидат-студентите си.

Учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по биология и здравно образование за гимназиалния етап на средната степен (обн. ДВ, бр. 48/2000 г.).

Учебно-изпитната програма за зрелостния изпит по биология и здравно образование определя:


I. Вид и времетраене на зрелостния изпит

Изпитът е писмен, анонимен, с продължителност 4 астрономически часа.

Темата е разработена от специализирана комисия към Националното звено за оценяване на средното образование (НЗОСО) на МОН, утвърдена от министъра на образованието и науката. В комисията участват експерти, преподаватели във висши училища и учители.


II. Учебно съдържание

Учебното съдържание, включено в учебно-изпитната програма, е разработено на основата на утвърдените от министъра на образованието и науката учебни програми по биология и здравно образование за задължителна и профилирана подготовка от Х до Х клас. Представено е в таблица по теми, подтеми и знания и умения, които ще се проверяват и оценяват. (Приложение 1).

Знанията и уменията, които се оценяват, са свързани с: разпознаване, сравняване и групиране по избрани признаци на структури и процеси, протичащи в микросистемата, мезосистемата и макросистемата; моделиране на процеси и явления; прилагане на алгоритъм за решаване на генетични задачи от стандартен тип; анализиране на връзки и

[url] => biologiq [cpages] => 3 [image_path_1] => /images/noimage_660x260.png [image_path_2] => /images/noimage_150x150.png [art_id_redir] => 0 [fullname] => Никола Иванов [user_id] => 9507 )