Четв, 21- ви Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Физика

Ултразвук


Максимална амплитуда на осцилациите на кристала се получава, ако електрическото възбуждане се прилага във фаза с естествена честота на материала, което се определя главно от неговата дебелина. Извън времето на излъчване на ултразвука към тялото на пациента трансдуцерът работи като приемател на отразените ултразвукови вълни и ги преобразува в електрическа енергия.

Ултразвуковата диагностика се основава на изобразяването и анализа на отразените ултразвукови вълни от структурите в човешкото тяло, към които е бил насочен произведеният от трансдуцера ултразвук. Затова често като синоним на ултразвуковата диагностика се използува терминът ехография, т. е. изписване (изобразяване) на ехото. В трансдуцерите се използуват едновременно както правият, така и обратният пиезоелектричен ефект.

Една от особеностите на ултразвуковите вълни е, че могат да се разпространяват във вид на тесен сноп лъчи. В сравнение с по-нискочестотните звуци, ултразвука се поглъща по-силно от веществото.

Ултразвукът се разпространява във флуидите и биологичните тъкани като надлъжни вълни. Ето защо в тях се създават области на редуващи се свивания и разширения, в които локалното налягане се изменя в широки граници. При течностите това води до получаване и последващо унищожаване на множество мехурчета. Явлението се нарича кавитация. В местата на кавитационните мехурчета се образуват разнообразни високореактивоспособни йони и свободни радикали. При взаимодействието на тези високоенергетични частици се отделя светлина, известна под името кавитазионна луминесценция. Генератори и детектори на ултразвук.

Ултразвук се генерира с помощта на специални устройства, действието на които е основано на свойството на някои тела да променят геометричните си размери под действие на електрично или магнитно поле.


фиг. 4.1. Генериране (а) и детектиране (б) на ултразвук на базата на обратен и прав пиезоелектричен ефект.


От първият вид са генераторите, основани на обратния пиезоелектричен ефект. Те се състоят от пиезоелектрична пластинка, изрязана по подходящ начин от кварцов кристал, кристал от сегнетова сол или керамика от бариев титанат. На двете повърхности на пластинката са нанесени електроди - фиг. 4.1(а). Ако с помощта на електродите и ултразвуков генератор върху пиезокристалната пластинка се приложи променливо електрично поле, тя започва да трепти и да излъчва в околното престранство звукови вълни с честота, равна на честотата на променливото електрично поле. Излъчващата способност е особено голяма, ако честотата на променливото електрично поле съвпадне с механичната резонансна честота на пластинката. Описаният ефект е известен като обратен пиезоелектричен ефект. Ако изключим генератора- фиг. 4.1(6) и на пластинката действуваме със сила на сгъване, например чрез натиск или чрез попадащ върху нея ултразвуков поток, на двата електрода на пластинката се получава електродвижещо напрежение, изменящо се във времето по същия закон, по който се е променяла създаващата го деформация. Този ефект се нарича прав пиезоелектричен ефект. Правият пиезоелектричен ефект се използва за регистрация (детекция) на ултразвукови вълни.

Ултразвук може да бъде генериран и на базата на магнитострищионния ефект. Той се състои в това, че цилиндрични пръчки от някои феромагнетици (най-често от М), когато са


Материала е изпратен от: Дилян
Изтегли материала