Пон, 13- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Упражнение - Отражение, Цвят на рудните минерали, Анизотропност, Двуотражение, Рефлекси


Изследването на аншлифите в отразена светлина обикновено се извършва само с поляризатор (т.е. в линейна или плоскополяризирана светлина) или едновременно с поляризатор и анализатор (т.е. при кръстосани николи, когато анализаторът е ориентиран спрямо поляризатора под ъгъл от 90). В първия случай се определя цвят, отражение, двуотражение и плеохроизъм на отражение, а във втория анизотропност и вътрешни рефлекси на минералите.

Наблюдението се извършва във въздушна среда или в имерсия.Отражение


Отражение на минералите е отношението на интензитите на отразената спрямо падналата светлина върху полираната повърхност на минерала. То е едно от оптичните свойства на минералите и се обуславя от другите му оптични свойства абсорбция (характеризира се с коефициента К) и лъчепречупване на светлината (бележи се с n).

Измерва се в %.

Количествено отражението се характеризира с коефициента на отражение (R).

R (%)=JI . 100 JR интензитет на падналата светлина

JR JI - интензитет на отразената светлина


Тъй като винаги JI < JR (отразената светлина е винаги по-малко от падащата), то R винаги е по-малък от единица (R< 1) или R<100% (ако JR = 100%).


Отражението (или количественият му израз R) зависи също от дължината на вълната на падащата светлина (т.к. минералът може да отразява в по-голяма степен определени l, което обуславя и специфичното му оцветяване) и от оптичните свойства на средата, в която се извършва наблюдението (главно от коефициента на лъчепречупване N на средата). Но главно влияние върху стойността на R оказват коефициентите n и K.

Значението на R за минераграфията е много голямо, т.к. може да се изрази количествено чрез измерване или изчисляване. Изчисляването става по следната формула (при n>0 и K>0):

R= (n - 1)2 + n2. k2

(n + 1)2 + n2 . k2


При изследване на рудните минерали в отразена светлина се вижда, че тези, които имат способност да отразяват по-силно светлината, са по-светли, отколкото минералите, които слабо отразяват светлината и имат по-малка стойност на коефициента R.


При прозрачните минерали отражението се равнява на части от процента (затова те изглеждат черни).

Най-високо отражение има самородното Ag (почти чисто, без примеси).


N. B.: Отражението не зависи от оцветяването на съответните минерали.


Минерали

n

K

R (в %)

Сребро (Ag)

0,18

20,3

95

Злато (Au)

0,50

6,2

85

Платина (Pt)

2,06

2,06

70,1

Галенит (Gal)

3,912

0,51

44,3

Сфалерит (Sfl)

2,421

0,0194

17,2

Диамант

2,417

-

17,1Отражението на рудните минерали зависи и от дължината на вълната на светлината, в която се правят наблюденията. За всички минерали отражението е различна за различните части на видимия спектър. Ако сменим бялата светлина с коя да е друга монохроматична светлина (т. е. при употребата на светлинни филтри, пропускащи лъчи с определена l), се вижда, че минералите променят своя коефициент на отражение. Така, галенитът има най-висок коефициент на отражение в синя светлина (със син филтър), докато пиритът - в жълтата част на спектъра. Затова отражението се характеризира за целия спектър.Минерали

Жълта светлина

Зелена (l=520m)

В % към жълта светлина

Оранжева (l=590m)

В % към жълта светлина

Червена (l=665m)

В % към жълта светлина

Злато (Au)

84

47,0

57,25

82,5

98,17

84,0

100

Платина (Pt)

70

65,3

93,3

65,3

93,3

63,5

90,7

Пирит (Py)

53

53,5

100,9

51,5

99,4

48,5

93,2

Тетраедрит

30

30,8

102,6

29,5

98,3

27,0

90,0

Сфалерит (Sfl)

17

18,8

110,6

17,7

104,1

16,7

98,2

Хромит

14

15,7

112,1

14,7

105

13,8

97,1


При наблюдение в имерсия минералите имат по-ниски стойности на R (както се вижда от формулата*) и ще изглеждат по-тъмни, отколкото при наблюдение във въздуха. За сметка на това се забелязва по-ясно разликата между R1 и R2.


* R = (n/N - 1)2 = (n - N)2

(n/N + 1)2 = (n + N)2


Коефициентите на лъчепречупване на имерсионните течности се подбират от N=1,33 (дестилирана вода) до N=1,515 (кедрово масло). При използването им се наблюдават по-добре някои явления, свързани с проникване на светлината в рудните зърна (вътрешни рефлекси).


Кривите зависят и от елементите-примеси в минералите. Например, сфалерит с повече Fe има по-високо отражение от чистия клейофанов тип.


Отражението има различни стойности за Rp и Rg при анизотропните минерали.


Материала е изпратен от: Петко Христов
Изтегли материала