Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Управление на капитала, вложен в дълготрайни активи


УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА, ВЛОЖЕН В ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

1.Амортизация

Амортизацията е икономическата форма на осъществяване на кръгооборота на капитала, вложен в дълготрайните материални и нематериални / амортизуеми/ активи.

1.1. Изхабяване и амортизация - връзка и различия

Изхабяването на материалните и нематериалните активи е обективен процес. То бива два вида: физическо и морално. Физическото изхабяване се изразява в постепенното намаляване на способността на актива да се използва по своето предназначение в дейността. Вследствие на физическото изхабяване се увеличават значително разходите за текущ ремонт и поддръжка на актива. Моралното изхабяване се изразява в намаляването на ефективността от използването на актива по неговото предназначение в дейността. Връзката между изхабяване и амортизация се състои в това, че дълготрайните активи, които подлежат на изхабяване следва да бъдат амортизирани. Разликата между изхабяване и амортизация се състои в това, че изхабяването е обективен процес, а амортизацията се основава на субективни решения. Тези субективни решения отчитат предвижданията за обективния процес на изхабяване, но също така се използват за целите на финансовия мениджмънт. Решенията относно амортизационните срокове, методите на амортизация и управлението на печалбата чрез разходите за амортизация са обект на амортизационната политика на търговското дружество.

1.2.Видове амортизация

Амортизацията може да бъде линейна и нелинейна /дегресивна и прогресивна/.

Линейната амортизация е равномерна. Капиталът, инвестиран в дълготрайния актив се възстановява в парична форма на равни части за всяка година от амортизационния срок.

Нелинейната дегресивна амортизация се характеризира с това, че капиталът, инвестиран в дълготрайния актив се възстановява в парична форма на различни части. В началото на амортизационния срок частта от капитала, която се възстановява в парична форма е най- голяма и постепенно намалява през следващите години до края на амортизационния срок.

Нелинейната прогресивна амортизация е неравномерна амортизация, при която през първата година от амортизационния срок частта от капитала, която се възстановява в парична форма е най- малка и през следващите години постепенно нараства.

Методи на амортизация:

Линеен метод

където:

Ан - амортизационна норма

Пс - първоначална стойност на амортизуемия актив;

Лс - ликвидационна стойност на амортизуемия актив, стойността на актива в края на амортизационния срок;

Ас - амортизационен срок, брой години за които ще се амортизира актива.

Амортизационната квота = Ан х Пс

РЕШЕНА ЗАДАЧА:

Пс = 100 000 лв.

Лс = 0

Ас = 5 години


Материала е изпратен от: Дончо Филчев
Изтегли материала