Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Управление на маркетинг

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕНТИНГА


1.УПРАВЛЕНИЕ .ПЛАНИРАНЕ.СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

Управлението на маркетинга е типична дейност за всяка организационна единица независимо от това,дали тя произвежда и/или продава стоки,предлага услуги или лансира идеи .Процесътна управление на маркетинговата дейност на организацията може да се разбере по-лесно ,ако се разглежда в контекста на управлението на дейността на организацията като цяло.

В икономическата литература срещаме слединте вътрешносвързани компоненти на стратефическото планиране:

 Разработване на концепция за бизнеса и фомулиране на гледна точка за посоката,в която ще се развива организацията.

 Трансформиране на мисията в дългосрочни и краткосрочни цели

 Игражданена стратегия

 Оценка на изпълнението,преглед на ситуацията и предприемане на действия за коригиране на мисията,целие и стратегията.

Фирменият мениджмънт е комплекс от дейности,които взаимно се обуславят.Формулирането на мисията на фирмата е основополагащо действие.Тя не само дава отговор на въпроса,защо съществува фирмата,но е и предпоставка за всички останали действия.

С разработването на фирмените цели се дава отговор на въпроса,към какво се стреми организацията.. Разработването на фирмената стратегия цели да се опишат общите направления в действията на организацията за постигане на целите и.Представения аспект на фирмения мениджмънт можем да наречем предметно-резултативен.Той характеризира ефектите от управленските дейности.Това което е важно,е мисията,целите,стратегията и програмите да бъдат синхронизирани и взаимно да се обуславят.

Вторият аспект,който може да се изведе от определенията за фирмения мениджмънт, бихме определили като оперативен или действен.

Планирането е основна управленска функция,която условно може да се разположи на оценка на обкръжаващата среда,установване на целите на организацията,разработване на стратегия за постигане на целите и разработване на планове за развитие на организацията. Организирането включва утвърждаване на организационната структура,подбор и обучение на персонала и изграждане на информационни системи и системи за комуникации.

Главна цел ,която се преследва с функцията ръководство,е да се насочи и мотивира персоналът за постигането на фирмените цели.Функцията контрол се изразява чрез действията на мениджърите да се постигне съответствие между планираните и фактическите резултати.Техниките за контрол са добре разработени и се отличават с голямо разнообразие.

Планирането е основна функция на управлението.То е,от една страна,основата, а от друга страна,е свързващото звено между всички останали управленски функции.Направената констатация,която определя специфично място на планирането в управленския процес,изисква то да бъде ясно и точно дефинирано.

Същността на стратегическото планиране не е производство според съществуващите възможности, а текуща промяна на условията за осигуряване на производството на материални блага и услуги,съобразено с потребителското търсене в будещи периоди.практическото реализиране на тази нова управленска логика изисква:


Материала е изпратен от: Teodor Hristov
Изтегли материала