Пон, 27- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Управление на маркетинг


Следващия етап на процеса на взаимодействие между производителите и потребителите е ответната реакция на послдните.Това е оценка за офертата,която може да бъде положителна или отрицателна в зависимостот степента,в която са съгласувани три елемента: предложението на производителя; характеристика на купувачите; маркетинговата среда.

Анализът на конкурентите е друга функция в маркеинговия комлекс.Конкуриращите производители внасят нов елемент на неопределеност на средата,в която производителите изграждат политиката си спрямо избрания пазарен сегмент.Кто елемент на маркетинговата среда конкурентите притежават две базови характеристики. Първата от тях е,ч те са неконтролиран фактор,а вторатае ,че са елемент на микромаркетинговата среда.Като отчитат тези характеристики на конкурентите си,производителите трябва да търсят отговор на следните въпроси:

 Какъв е видът на конкурентните отношения?

 Кои са главните конкуренти?

 Какви са техните маркетингови цели и стратегии?

 Кои са силните и слабите страни на конкуренти?

 С какво фирмата превъзхожда своите конкуренти?

Адекватна оценка на конкурентите може да се даде на основата на системата от показатели за финансово- икономически анализ.Основни групи показатели в него са обощаваши финансови показатели( обща рентабилност на капитал, ренатабилност на продажбите,финансов ливъридж,коефицент на ликвидност и др.),показатели за ефективност на производството( производителност на труда,капиталопоглъщаемост, относителен дял и структура на разходите и др.),показатели за ефективност на маркетинга ( пазарен дял на фирмата,фирмен имидж, престиж на търговска марка, комуникационен бюджет,динамика на продажбите по видове продукти и пазарии др.) управление и организация( фирмена култура,разпределение на пълномощията,система на комуникациите и др.)

Реализирането на първата група функции:анализ на потребителите,анализ на конкурентите и анализ на маркетинговата среда, е предпоставка за реализацията на втората група маркетингови функции. Това са фукциите,които като цяло формират маркетинг микса на организацията.Независимо от равнопоставеността на всички маркетингови политики стоковата политика безпорно е ядро на маркетинг микса.В практически план в тази маркетингова функция могат да се обособят няколко елемента.

Разработването на стоковата политика изисква да се анализира жизненият цикъл на продукта,произвеждан и/или реализиран от дадена организация. Информацията,която ноци анализът, в обобщен вид за обема на продажбите и постъплениаята от тях,както и за разходите за производството и реализацията на продукта от въвеждането му на пазара до неговото снемане от продуктовия микс на организацията.На тази основа може да се определи приносът на всеки продукт върхъ финансовото състояние на производителя.

Разработването на нов продукт е елемент на стоковата политика,който най-точно прдтавя същността на маркетинговата концепция..Наред с това този елемент на стоковата политика е най-подоходящият пример за представянето на стратегическите аспекти на управленския процес,в т.ч. и на маркетинговото управление. Новият продукт,независимо от това в каква степен той е нов, винаги се обвързва с характеристиките на пазарния сегмент,към който е насочен.


Материала е изпратен от: Teodor Hristov
Изтегли материала