Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Управление на оборотния капитал


Управление на оборотния капитал

Същност, състав, обращаемост на оборотния капитал. Управление на запасите. Управление на вземанията. Управление на паричната наличност.

Капиталът е паричен израз на вложените в предприятието активи. Той включва собствените и привлечените средства на фирмата, а също и доходите получени в резултат на дейността на предприятието. Управлението на капитала във фирмата е свързано с фазите, през които преминава той в компанията. Фазите са:

  • Осигуряване на капитала. При действащи форми се включват заемни капитали и също източници от самото функциониране на предприятието (амортизационни резерви, неразпределена печалба)

  • Инвестиране на капитала. Може да бъде в ДА и КА, включва се и наемане на квалифицирана работна сила.

  • Функциониране на капитала в процеса на производството.

  • Реализация на готовата продукция. В тази фаза се ползват маркетингови услуги, а финансовите задачи са свързани със своевременно получаване на финансови средства от реализирането на готова продукция.

Кръгооборота на капитала се нарича периодът от време, през който капитала преминава от включването на паричните средства в производството, самото производство, реализацията и възстановяването на средствата в парична форма. Кръгооборотът на капитала се измерва в дни, месеци, години.

Оборот на капитала – постоянното възобновяване на кръгооборота.

Принципи на управление на капитала:

  • Адекватност

  • Перспективност - отчитат се перспективите за развитие на предприятието

  • Оптималност – поддържане на оптимално съотношение между собствени и заемни капитал, тъй като дълга е източник на риск

  • Ефективност – финансовите ресурси да се използват най-ефективно във фирмата

Оборотния капитал е паричен израз на средствата на фирмата, с които са финансирани краткотрайните й активи: краткотрайни материални активи, краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции, парични средства.

Наименованието оборотен е свързано с обстоятелството, че краткотрайните активи, които се финансират с този капитал за разлика от дълготрайните, пренасят изцяло своята стойност в готовата продукция за един кръгооборот на капитала. Често оборотния капитал се отъждествява с краткотрайните активи на фирмата. Това не е много коректно, тъй като капиталът е свързан с решенията за финансиране, с източниците на финансиране, отразени в пасива на баланса на фирмата.

Нето оборотният капитал (НОК) е паричен израз на стойността на краткотрайните активи финансирана от дългосрочни източници на капитал. (НОК=КА – КЗ).


Материала е изпратен от: Николай Минков
Изтегли материала