Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Управление на оборотния капитал


  • Информационна система за отчитане вземанията на фирмата по предоставени кредити (регистър на продажбите)

  • Установяване на дебитарската задлъжнялост чрез наблюдение, оценка и провизиране на кредитите

  • Оценка и провизиране на кредитите

  • Подбор на методи за ускоряване на събираемостта на вземанията и намаляване на безнадежните дългове

Основната й цел е да се осигури събирането на вземанията съгласно уговорените срокове и да се намали размерът на просрочените и несъбираеми вземания.

Анализ на дебиторската задлъжнялост

Заключителният етап на управлението на продажбите на кредит във фирмата е обобщаване и анализ на резултатите. Практиката на големи западни фирми показва, че успешният кредитен менидж­мънт изисква системно да се анализират данните за дебиторските вземания по предоставени търговски заеми, да се съпоставят с предходните периоди, с планираните показатели, с прогнозите и своевременно да се вземат мерки при откриване на неблагоприятни тенденции. Налага се актуализиране на кредитната политика, коригиране на кредитните лимити, прилагане на по-строги кредитни условия и мерки при инкасиране на вземанията.

Базов показател за оценката на управлението на вземанията е периодът за събиране на вземанията от клиенти. Той се нарича още среден срок на събиране на вземанията и беше вече разгледан в глава шеста на учебника. Определянето на приемлив период за събиране на вземанията е елемент на финан­совата политика на фирмата. Анализът на дебиторската задлъжнялост изисква съпоставяне на средния срок за събиране на вземанията с плановия и с този на други фирми от отрасъла. Ако периодът на събиране на вземанията е по-голям от плановия, това показва, че политиката на фирмата по продажби на кредит, наблюдаването им и инкасирането е много либерална и се налага коригирането й.

Желателно е също така:

• да се следи обращаемостта на вземанията по търговски заеми;

• да се определя ефектът от управлението на продажби на кредит;

• да се анализира кредитната политика на корпорацията;

• да се анализира делът на вземанията в имуществената структура на компанията;

  • периодично да се оценява качеството на кредитния процес във фирмата.

Управление на паричната наличност


Материала е изпратен от: Николай Минков
Изтегли материала