Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Управление на оборотния капитал и краткосрочно финансиране


УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ И КРАТКОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ

1. Нетен и брутен оборотен капитал

Оборотният капитал представлява инвестиции в краткотрайни материални активи, краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции, парични средства и разходи за бъдещи периоди. Краткотрайните материални активи представляват стоковите и материалните запаси, които се наричат още складови запаси. Както се вижда, оборотният капитал обслужва сферата на производството и сферата на обръщението на фирмите. Съгласно закона за счетоводството, оборотният капитал носи още наименованието краткотрайни активи.

Източниците на финансови средства, които са ангажирани в посочените по-горе краткотрайни активи, са:

1. Част от собствения капитал и дългосрочните заеми.

2. Краткосрочните задължения на фирмата под формата на краткосрочни банкови заеми и задължения (към доставчици, персонала, бюджета, социалното осигуряване и други задължения).

Оборотният капитал се представя като чист (нетен) оборотен капитал и брутен оборотен капитал. Критерии за това разграничение са източниците, с които е покрита стойността на краткотрайните активи.

Чистият оборотен капитал (ЧОК) се получава, като от сумата на краткотрайните (текущите) активи се приспадне сумата на краткосрочните заеми и задлъжнялостта към доставчици, персонала, бюджета, общественото осигуряване и др. Използват се следните формули:

КА ­ КП = ЧОК или

(СК + ДП) ­ ДА = ЧОК,

където:

КА са краткотрайните активи;

СК ­ собственият капитал;

КП ­краткосрочните пасиви;

ДП ­дългосрочните пасиви;

ДА ­дълготрайните активи.

Делът на ЧОК от КА трябва внимателно да се наблюдава, намаляването или увеличаването на нетния оборотен капитал твърде много зависи от обръщаемостта на оборотния капитал и мащабите на производството.

Брутният оборотен капитал (БОК) се получава, като към ЧОК се прибави сумата на краткосрочната (текущата) задлъжнялост. По данни от таблица XII­1 БОК = 19692 + 116708 + 1 271 = 137 671 хил. лв. Както се вижда, БОК е самият оборотен капитал или краткотрайните активи. В следващото изложение ще използваме само термина оборотен капитал.


Материала е изпратен от: Мария Борисова
Изтегли материала