Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Управление на продажбите


Управление на продажбите

1.Длъжностна характеристика на служител, изпълняващ продажбени функции

В настоящата разработка ще се представи длъжностна характеристика на служител, изпълняващ длъжността търговски представител. Това е важна длъжност за съвременните предприятия, като трябва да се каже, че представителството е правен институт, които води началото си от римското право, но поради ограничения стопански оборот по онова време се допускало като изключение в гражданските отношения при установяване на владение и при някой вещни сделки. В съвременния си вид се развило много по-късно, когато икономическите отношения навлизат в етапа на капиталистическото си развитие. То постепенно се разполага в правото като цяло и навлиза в почти всички правни отрасли.

Освен по икономически причини представителството се е наложило в социалната действителност на обективно и субективно основание. В ежедневния граждански обмен правните субекти, въпреки желанията си да действат с правни последици „за себе си" се оказват в обективна невъзможност да сторят това. Тя може да се изрази в невъзможност да се преодолее разликата между мястото, на което се намира субекта и мястото, на което трябва да се извършат действията; или невъзможност да се преодолеят препятствия в пространството до настъпването на момента за действие; и пр. При други случаи, препятствията са от субективно естество, като например, липса на умение за извършване на необходимите действия; липса на професионален опит; липса на дееспособност (при малолетни и запретени) и пр. Във всички тези и други подобни на тях случаи представителството се оказва социално необходимо и юридически оправдано за уреждане отношенията между правните субекти.

В различните му варианти понятието за представителството често съчетава признаците на различни явления, които имат малко общи белези. Така например, едно е гражданското представителство, друго е житейското разбиране за него, доста по-различно е проявлението му в търговското право. В публично-правните отрасли (конституционно, административно, финансово и пр.) представителството като понятие също присъства, но различията му в сравнение с проявленията му в частното право са съществени.

Търговското представителство по обхват надхвърля пределите на представителството по гражданското право съобразно уредбата му в Закона за задълженията и договорите (чл. 36-43). То включва не само прякото и косвеното представителство, но и посредничеството както и извършването на фактически действия за представлявания. При това за разлика от гражданското представителство между представителя и представлявания се установява една относително трайна и във всички случаи възмездна връзка.


Материала е изпратен от: Павлина Стоянова
Изтегли материала