Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Управление на риска в мениджмънта на логистичната верига


-средно време за възстановяване (Тв),

-интензивност на възстановяването (μ).

Характерно за повечето технически средства е, че тяхната надеждност е подчинена на експоненциален закон.

R=е-t

Където t – време за работа на машините или оборудването

4.2.Застраховане

Застраховането на риска може да се разглежда като трансформиране на ситуации, характеризиращи се с подчертана неопределеност, в такива със сравнителна определеност [37]. Застрахованите личности и организации трябва периодично да плащат определена парична вноска като при настъпване на застрахователното събитие застрахованият получава определена предварително договорена сума. Все пак застраховката сама по себе си не намалява вероятността за настъпване на дадено нежелано събитие Тя просто съкращава финансовите щети, които евентуално могат да следват от него. Ако събитието не настъпи, застраховките могат да се разглеждат като загуба за застрахования.

Имайки предвид много активното приложение на застраховането като инструмент за минимизиране на риска при реализиране на процесите в логистичните вериги, тук ще спрем малко по-подробно на неговата същност и особености.

Рискът и свързаните с него материални загуби в значителна степен могат да бъдат сведени до минимум от дейността на персонала, непосредствено зает в логистичния процес, което не изключва, а напротив предполага допълнително пряко застраховане на логистичните рискове от специализирани застрахователни институции. В последния случай взаимоотношенията между участниците в логистичния процес и застрахователните организации се регулират чрез застрахователния договор.

Застрахователният договор предполага две страни; застрахован - участник в логистичния процес, например собственици на товари или транспортни средства, и застраховател - юридическо лице, поемащо върху себе си един или друг вид риск. Съгласно застрахователния договор, застрахованият заплаща така наречената застрахователна премия на застрахователя, а последният поема ангажимента да възмезди загубите на застрахования в случай на настъпване на застрахователното събитие.

Застраховането има изключително важна роля особено при логистичните вериги с интернационален обхват. В международната логистика основни параметри на доставката са времето и момента на прехвърляне на отговорността за риска от загуби в търговската сделка, а в някои случаи точно се указва, коя от страните по дадената външнотърговска сделка отговаря за застрахователния договор. Все пак липсва еднозначна практика за застраховане на външнотърговските логистични потоци и разпределение на риска от загуби между участниците в логистичната верига. В повечето условия за доставка не се уговаря отговорността за застраховането.

Обективно погледнато, от всички участници в международния логистичен процес максималният риск се поема от клиента и този риск значително нараства при покупката на ценни или скъпи стоки. В такъв случай за клиента е абсолютно необходимо да сключи договор за застраховка на товара. В международната търговска практика се предвижда застраховане на отговорността или застраховане на товарите.


Материала е изпратен от: Мирослава Маринова
Изтегли материала