Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Управление на риска в мениджмънта на логистичната верига


Глобализацията и интернационализацията на бизнеса водят до увеличаване на международните потоци от товари, финанси и информация. Стоките трябва да пресичат все по-големи разстояния като така се подлагат на влияние на голям брой и разнообразни рискови събития от транспортно естество. Някои части от логистичните вериги се сблъскват с много по-различни политически и икономически условия, отколкото други. Следователно предвидимостта на рисковите ситуации става все по-трудна. Увеличаването броя на страните, които трябва да бъдат съобразени при вземането на логистични решения, прави управлението на риска още по-комплексна задача.

Логистичните вериги съдържат множество икономически автономни елементи с индивидуални цели и стратегии. Тъй като логистичният мениджмънт представлява преди всичко междуорганизационна концепция, реализацията на мероприятия за управление на риска в цялата логистична верига изисква балансиране на целите и стратегиите на всички нейни участници.

Освен това алтернативните стратегии за управление на риска трябва да бъдат обвързани с цялостния процес на вземане на решения в организацията. Допълнително следва да се вземе под внимание, че от йерархична гледна точка изграждането и подържането на една цялостна мрежа от решения е много по-лесно да се осъществи в една организация, отколкото в логистична верига. Също така е по-трудно да се измерят показателите за ефективност на логистичните вериги и да се разкрие, каква част от положителните или отрицателните резултати са принос на един или друг участник.

Тук следва да се отбележи, че задачите на управлението на риска в логистичната верига са сходни на тези във фирмата. Все пак управлението на риска, особено в глобалните логистични вериги, е много по-комплексна задача, отколкото в отделната организация, тъй като трябва да се разглеждат много повече фактори и въздействия, а процеса на вземане на решение е значително по-сложен и труден.

2. Идентифициране на основните видове риск в логистичните вериги

В тази точка ще разгледаме най-общо основните видове риск и тяхното влияние върху логистичната верига. Както казахме, функциите и задачите на управлението на риска са насочени към намаляване на вероятните загуби, причинени от настъпване на случайни събития. За тази цел е необходимо най-напред да бъдат разграничени различните видове неопределени събития и основните типове риск, който подлежат на отчитане в логистичната верига. В таблица 7.1. е показан пример за класификация на основните рискови групи.

Вид на риска

Пример

природен риск

земетресения, наводнения, пожари

Политически риск

воина, политическа нестабилност, честа промяна в законовата база

Икономически риск

данъци, несигурност на транзакциите и преводите, валутен курс

Културен/соцнален риск

различия в културата и манталитета

Табл. 7.1. Видове риск

От таблицата може да се види, че на някои от посочените рискове може да се противодейства по-лесно, отколкото на други. Например, по-лесно е да се осигури защита на предприятието от евентуално наводнение, отколкото от потоците лава, причинени от активиране на вулканична дейност.


Материала е изпратен от: Мирослава Маринова
Изтегли материала