Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Управление на риска в мениджмънта на логистичната верига


Следващата стъпка при изграждането на система за управление на риска е ранжиране на рисковите ситуации. Различното степенуване на рисковите събития може да се дължи на най-различни причини. Един от факторите, който се взема предвид при оценката, е натрупания опит по предотвратяване на определен вид на рисковите събития. Например, организациите с натрупан по-голям опит в справянето с даден вид рискове претърпяват по-малки вреди при възникване на вече познатите рискови събития. Друг фактор, който оказва влияние върху подреждането рисковите ситуации, е степента на предвидимост на риска. Лесно може да се установи, че отделните рискови ситуации се различават и по степента на предвидимост на тяхното възникване. Например, появата на силно земетресение в Япония е много по-вероятна, отколкото в други части на света. Така всяка фирма ще бъде предварително информирана за тази специфична опасност и ще планира критерии за съкращаване на вероятните щети още, когато стартира своя бизнес. Ясно е, че колкото е по-предвидимо едно нежелано събитие, толкова е по-лесно да се неутрализират неговите последици.

В

а) производство за местен пазар

международния бизнес особена роля играят икономическите и политическите рискове. За да се анализира по-добре тяхното влияние върху логистичния мениджмънт, ние ще диференцираме рисковете според техния усилващ ефект върху логистичните вериги. В предходната глава разгледахме различните конфигурации на логистични вериги и логистични мрежи - фиг, 7.1. За целите на управлението на риска ще използваме тази класификация като изходна база за по-нататъшна диференциация на рисковете, а именно според местоположението на отделните звена и според връзките между тях.

б) производство с един доставчикФиг. 7.1. Алтернативни конфигурации на логистичната верига

• Рискове на местоположението

Рисковете, с които се сблъскват участниците в логистичните вериги на съответните местонахождения, се определят като рискове на местоположението или местни рискове. Дори ако тези рискове се наблюдават на само едно от местоположенията, те могат да окажат значителни въздействия върху цялата логистична верига, в случай, че не се упражняват дейности по непрекъснато управление на риска. Все пак негативният ефект върху цялата логистична верига е функция на степента на смущения от самото събитие, на мероприятията, които се използват при управлението на риска за подтискане на възможните щети, и на степента на значимост на съответното местоположение в цялата логистична верига.

Всеки един от основните видове риск, отбелязани в таблица 7.1. може да бъде разглеждан и като риск на местоположението. Например вулканът може да разруши изцяло производствената площадка, новият външен чуждестранен мениджър с различен манталитет може да демотивира персонала, което от своя страна да доведе до опозиционни настроения и намаляване на производителността. Политическото ембарго би могло да причини прекратяване на определени дейности по внос и износ на фирмата. Това са все пак с:амо една незначителна част от възможните събития. Ако събития като посочените възпрепятстват ефективното функциониране на дейностите на съответното място, то управлението на риска трябва да търси алтернативни стратегии за замяната на съответното звено с друго на по-удачно местоположение или по-добрият вариант е, ако е възможно, да подържа неговите функции. В тази връзка в една от следващите точки ще разгледаме подробно инструментите за минимизиране на риска.


Материала е изпратен от: Мирослава Маринова
Изтегли материала