Пон, 25- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Управление на вземанията във фирмата


Управление на вземанията във фирмата


Увод

В стопанската си дейност предприятията встъпват в постоянни взаимоотношения с други предприятия. При тези взаимоотношения възникват вземания и задължения. Те могат да бъдат уредени веднага чрез заплащането им по банков или касов път. Но в редица случаи обстоятелствата налагат да се отложи плаща­нето, което предизвиква възникването на разчетни взаимо­отношения. За да се наблюдава тяхното движение за всеки обект и своевременното им уреждане, е задължително да се организира синтетичното и аналитичното им отчитане.

Вземанията възникват при продажби на дълготрайни активи, материални запаси и други ценности, при които плащането е от­ложено. Вземането отразява неговата стойност, която трябва да бъде по-висока от стойността на намалените дълготрайни активи, материални запаси и други ценности. В определени случаи има вземания само срещу увеличаване на приходи. Вземанията по­начало се пораждат при намаляването на активи и увеличаването на пасиви в предприятията.


1. Възникване на вземания по повод липси, начети и съдебни спорове

Тези разчети могат да бъдат:

- Вземания по рекламации,

- Вземания по липси и начети,

- Ценови разлики по липси и начети,

- Вземания по съдебни спорове,

- Присъдени вземания.

В стойността на тези вземания се включват отчетната стойност на липсващите или рекламирани активи; ценовите разлики между продажната и балансовата стойност на липсващото имущество при виновно поведение; следващият се ДДС при виновно поведение, начислен върху по-високата продажна или балансова стойност; лихвата, изчислена по основния лихвен процент на БНБ за времето от възникване на вземането до неговото издължение, както и съдебните разноски при решаване на спора в съда, които са за сметка на виновното лице или предприятието.


Материала е изпратен от: Мирослава Маринова
Изтегли материала