Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Управленското счетоводство като функция на управлението


Управленското счетоводство като функция на управлението

Счетоводствотоима за задача да отразява точно и обективно икономическите процеси. То е тясно обусловено и зависимо от извършената вече дейност. Неопростим е факта, че счетоводството е функция на управлението. Изяснявайки въпроса за това каква функция на управлението е счетоводството М. Димитров посочва, че счетоводството играе ролята на средство за управление като обслужва с информация управленските функций – „То е едновременно функция и средство на управлението.” В този аспект то е в много голяма степен близко до управлението.

Като специализирана счетоводна литература през 1974г. се предлага следното разделение на управлението по функций:

- Планиране – тук счетоводството подпомага изработването на планове за бъдещото развитие чрез осигуряване на информация за това какви продукти е нужно да бъдат произвеждани и продавани, на какви пазари и при какви цени.

- Контрол – управленското счетоводство подпомага процеса на контрол чрез изготвянето на отчети на изпълнение на поставените задачи, в които се сравняват фактическите резултати с планираните за всеки център отговорности. Този вид счетоводство насочва бниманието на мениджърите към онези специфични дейности, които не са съобразени с изработения общ план.

- Оранизация – установяването на вътрешната отчетна система към организационната структура или предложението за подходяща. Като организационната структура се отнася към управлението,то отговорността и специализацията зависи от структурата на предприятието.

- Комуникация – управленското счетоводство подпомага комуникационната функция чрез установяването и поддържането на ефективната система за комуникация и отчетност.

- Мотивация – бюджетите и отчетите за изпълнение, които са изготвениот счетоводителя имат също така важно влияние върху мотивацията на персонала.

Поставените в бюджетите цени са много по-подходящи за постигане на определена мотивация, отколкото ситуацията на неяснота и несигурност. Отчетите на изложение са подходящи за мотивиране на нежеланото индивидуално представяне, сбързвайки отчетната информация с поставените за изпълнение задачи за всяко отделно звено на предприятието.Роля на управленското счетоводство за ефективно управление на предптиятиетоВ условията на пазарната икономика са налице нови специфични особености:

- потебност от стоки и услуги се определя от пазара, а не от управляващите


Материала е изпратен от: Кольо Димов
Изтегли материала