Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Условия за отчитане на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията и услугите


Условия за отчитане на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията и услугите

1. Класификация на отчитане на разходите за стопанската дейност. Осъществяването на стопанската дейност е свързано с определени разходи – намаляване на активи и увеличаване на пасиви. По отношение на разходите счетоводството няма за предмет изучаването техниката, организацията и други аспекти от счетоводството, а само осигуряване на количествена и качествена характеристика на отчитане на разходите, свързани с дейността. На тази основа по – нататък се определя себестойността. Отчитането на разходите за дейността е един от най – важните елементи на счетоводството – от пълната информация за разходите се обуславят показателите за ефективност на стопанската дейност на предприятието. В състава на разходите за дейността се включват всички онези разходи, които формират себестойността на продукта на труда. За детайлното обхващане и счетоводно отразяване е необходимо, те да бъдат групирани на база на определени признаци.

* в зависимост от икономическата им същност всички разходи биват – материални и трудови. Материалните разходи са – разходи за суровини, материали, амортизации, а трудовите – трудови възнаграждения и начисленията за сметка на работодателя – социални и здравни осигуровки.

* в зависимост от състава им разходите се делят на едноелементни и комплексни. Едноелементни са тези, които не могат да бъдат диференцирани – амортизации, а комплексни са административните разходи.

* в зависимост от ролята и предназначението им биват основни и допълнителни. Основните разходи са пряко свързани с технологията на съответната дейност – технологични разходи. Допълнителните са разходи за организация, управление и обслужване на дейността.

* в зависимост от начина на включване на разходите в себестойността биват преки и непреки. Преките могат да се отнасят направо себестойността на продукта въз основа на първичните документи. Косвените разходите са общи разходи и те се отнасят едновременно за няколко изделия и производства.

* в зависимост от обема на дейността биват основни постоянни и променливи. Основните постоянни разходи са тези, които не се влияят от обема на дейността. При увеличаване обема на дейността тези разходи намаляват заради обема продукция, върху която се подразделят, но са постоянна величина – амортизации, начислявани по линейния метод. При променливите разходи с увеличаване на дейността се увеличават и размера на разходите – ток, вода, административни разходи.

* в зависимост от календарните периоди – текущи, предварителни и предстоящи. Текущите разходи се извършват и се включват в себестойността на продукцията в един и същ отчетен период. Предварителните разходи са извършени през конкретен отчетен период, но се отнасят в себестойността за бъдещ период. Предстоящите се извършват през бъдещи отчетни периоди, но размера им е предварително известен. Те се резервират и се извършват за сметка на създадения резерв.


Материала е изпратен от: Стефан Вълков
Изтегли материала