Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Установяване на реализираните финансови резултати на предприятието


-документите за финансов и данъчен контрол – до извършване на следващата данъчна ревизия.

-за всички останали носители – 3 год.

сроковете за съхраняване на счетоводни документи започват да текат от 01.01. на годината, следващата година за която се отнасят документите и записванията в книгите и картотеките.
№11Инвентаризиране


1. Х-ка

Процесът на подготовка и фактическа проверка ч/з различни методи на колич и ст-те параметри на активите и пасивите на предприятието към точно опред дата, съпоставянето им със счет данни и установяване на евентуалните разлики, се нарича инвентар.

Значението:

-за опред на колич и ст-те размери на отделните обекти на счет, което е основа за установяване на съотв матер отговорност, а оттам и за опазване на имущ на предприятието.

-Подпомага процеса на естествените загуби при стоково-материалните ценности, на липсите и излишъците, тяхното компенсиране, документиране и уреждане.

-Използва се установ размера на незавършеното произв в края на отчетния период или в желан момент.

2. Видове инвентаризиране:

2.1. според обхвата:

-пълни–на инвент подлежат всички счетоводни обекти или всички елементи от дадена група

-частични–засягат само отделните счетоводни обекти

2.2. Според периодичността:

-периодични(редовни) инвент – имат регулиран характер. Биват месечни, тримесечни и годишни (те са задължителни)

-извънредни(случ) инвент– имат инцидентен характер.

3.Ред за провеждане на инвент и счетоводните отчитане на резултатите от тях.

Вс предприятия инвентаризират своите активи и пасиви при спазване изискванията на: Закона за счетоводството. Националният сметкоплан и Национален счетоводен стандарт №3.

Инвентаризациите се провеждат при спазване на следните периоди и случаи:

-Един път на 2 години на ДМА и ДНА, един път на 5 години на книгите в библиотеките и не по-малко от един път в годината на останалите активи и пасиви във връзка със съставяне на годишните счетоводните отчети.

-При смяна на МОЛ

-При искане на контролния съвет, прокуратурата, съда и Сметната палата.

-По инициатива на ръководителя на предприятието.

Посоченият в Закона за счетоводството брой на инвентаризирането е минимален.

При инвентаризацията е необх да бъдат изпълнени процедури осигур обективно, вярно и точно модифициране на отделните отчетни обекти.

Инвент се извършват от назначена от ръководителя на предприятието комисия. МОЛ не са членове на инвентаризац комисии, но присъстват по време на инвентаризацията.


Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала