Събота, 20- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Видове комуникации


Видове комуникации


1. Видове бизнес комуникации от гледна точка на избраната среда

В световния бизнес се прилага фирмена етика и лоялно отношение към целевите публики на компанията. Обединява се начина на общуване със служителите и мениджърите на организацията и се акцентира върху комуникациите с клиентите и общността. Социалноотговорната компания, която е съпричастна към проблемите на обществото, участва по своя инициатива в решаване на общите проблеми и доказва на практика корпоративна отговорност на бизнеса. Комуникациите биват:

Вътрешнофирмени тези комуникации включват взаимоотношенията и контактите вътре в дадена организация или кампания. Те регулират голям кръг от въпроси, свързани с управлението на дейността и контрола на цялостната работа на една институция. Сред тях са заседания, служебни разговори, оперативки, събрания, инструктажи, семинари, както и устното и писменото делово общуване, което включва: правилници, фирмена философия и ценности на компанията, етичен кодекс, заповеди, отчети, докладни записки, договори и др. Всички документи и правила, които засягат цялостния вътрешноорганизационен строеж на една организация, йерархията и възможни проблеми са част от нейните вътрешнофирмени комуникации. Те са още формални и неформални и обединяват цялата информация, възможни проблеми и обратната връзка с вътрешната публика на организацията.

Външнофирмените комуникации тези комуникации се отнасят за работата, контактите и най-различните връзки на дадена компания с всички външни публики, с които тя работи и влиза в преки или косвени взаимоотношения. Това са фирми и организации, многобройни обкръжаващи общности, различни групи от хора клиенти, консултанти, доставчици, посредници и др. Именно контактите с външните публики, взаимодействията при различни публични събития (конференции, симпозиуми, панаири, борси, workshop, incentive пътувания, фирмени презентации и др.) са част от външнофирмените комуникации. Към тях се отнасят разнообразните и ефективни рекламните и PR кампании, промоциите, насърчаване на продажбите, спонсорствата и др.

В рамките на реалната бизнес практика външнофирмените комуникации обхващат всички дейности, които участват в развитието на организацията и гарантират и насърчават общуването й с външните публики.

Спектър на външнофирмените комуникации

писмени комуникации директни продажби

продуктови промоции

фирмени презентации

Internet комуникации реклама

пъблик рилейшънс

спонсорство, дарителство,

лобиране

телефонни комуникации външни срещи и делови преговори

фирмени срещи и разговори

външни събития

Този вид комуникации са от ключово значение за развитието и позиционирането на една организация в публичното пространство. Те подпомагат нейната дейност и изграждат достоверен имидж пред обществото. В основата на професионално


Материала е изпратен от: Милен Делянов
Изтегли материала