Петък, 20- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Видове търговски договори


Видове търговски договори.


търговски договори са уредени с трета част на Търговския закон "Търговски сделки" - договор за продажба, за дистрибуция, за лизинг, за продажба на консигнация, за банков кредит, за банков превод, банкова гаранция, комисионен договор, спедиционен договор, лицензионен договор.

1.договор за търговска продажба

Търговска е продажбата, която според разпоредбите на закона е търговска сделка. Когато не е уговорен срок за предаване на стоката, купувачът може да поиска предаването й в разумен срок. Когато е уговорено стоката да се приеме в склада на продавача, страните определят в какви срокове и по какъв начин продавачът ще уведоми купувача, че тя е готова за предаване. Ако това не е определено, уведомяването се прави поне три дни преди деня на предаването, а ако страните са в различни населени места - поне пет дни преди този ден.

По искане на купувача продавачът е длъжен да издаде фактура, а по съгласие на страните - и други документи. Продавачът е длъжен да осигури необходимия сервиз според търговската практика. Ако продажбата бъде развалена и в подходящ срок след развалянето купувачът е купил заместваща стока или продавачът е препродал стоката, страната, която търси обезщетение, може да получи разликата между цената по продажбата и цената по заместващата сделка, както и обезщетение.

Купувачът трябва да прегледа стоката в течение на времето, необходимо според обстоятелствата, и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно продавача. Ако купувачът не направи това, стоката се смята одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Цената се определя от страните при сключването на договора.

Купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен ако е уговорено друго.

2.Договор за лизинг.

Договорът е двустранен, възмезден, консенсуален, неформален. Предмет на лизинга са вещи, по начало непотребими. Няма ограничения по отношение на срока, както при наема (до 10 г.). Лизингът издава известна близост с договора за наем, тъй като предмет и на 2та договора е ползването на вещ. Чл. 347, ал.1 допуска прилагане на правилата за наема, но съответно.

Лизинг не е еднозначно понятие - има два основни вида лизинг: оперативен (същински, обикновен) и финансов лизинг.

ТЗ не означава оперативния лизинг с това наименование, а го назовава само лизинг, за разлика от финансовия, който изрично е обозначен като такъв.

По договора за оперативен лизинг лизингодателят се задължава да предостави на лизингополучателя за ползване вещ срещу възнаграждение.

От самото определение е видно, че договорът за оперативен лизинг притежава основните характеристики на гражданскоправния договор за наем и законодателят указва, че за договора за лизинг се прилагат съответно разпоредбите на ЗЗД за наемния договор без изрично изброените в чл. 347, ал. 2 ТЗ.

С договора за финансов лизинг лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице при условия, определени от лизингополучателя и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение (чл. 342, ал. 2 ТЗ).

Страни по договора за оперативен лизинг са: лизингодателят, който обикновено е производител или доставчик на лизингованата вещ и лизингополучателят.

При финансовия лизинг участват най-малко три лица: лизингодател, лизингополучател и трето лице, между които се сключват два договора - договор за


Материала е изпратен от: Георги Йорданов
Изтегли материала